(022) 54-96-95, (022) 54-93-47

ciab@list.ru

Statut

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

ARTICOLUL 1.1.

Colegiul Internaţional de Administrare şi Business (în continuare CIAB sau Colegiu) este o instituţie de învăţămînt privată nonprofit.

 

ARTICOLUL 1.2.

Instituţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Hotărîrilor de Guvern şi actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei al RM, statutul instituţiei.

 

ARTICOLUL 1.3.

Instituţia dobîndeşte calitatea de persoana juridică din momentul înregistrării statutului său, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Instituţia dispune de ştampilă, emblema, bilanţ financiar propriu, cont trezorerial, în lei, cod fiscal, precum şi alte artibute ale persoanei juridice.

 

ARTICOLUL 1.4.

Durata de activitate a instituţiei nu este limitată în timp.

 

ARTICOLUL 1.5.

Instituţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea sau favorizarea acestora. Se interzice crearea şi funcţionarea formaţiunilor politice, precum şi implicarea elevilor în activităţi de organizare şi propagandă politică.

 

 

ARTICOLUL 1.6.

În instituţie sînt interzise prozelitismul religios, precum şi orice activităţi care încalcă normele generale de moralitate, pereclitează integritatea fizică sau psihică a elevilor.

ARTICOLUL 1.7.

Studiile în Colegiu se desfăşoară pe bază de contract.

 

ARTICOLUL 1.8.

Instituţia îşi are sediu la adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 48/8.

CAPITOLUL  II
PRINCIPIILE DE ACTIVITATE AL COLEGIULUI

ARTICOLUL 2.1.

Instituţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor calităţii, accesibilităţii, relevanţei, echităţii, legalităţii, transparenţei.

 

ARTICOLUL 2.2.

Instituţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statutului de drept.

 

ARTICOLUL 2.3.

În instituţie este interzis să se desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

CAPITOLUL  III
OBIECTIVUL, SCOPURILE ŞI SARCINILE INSTITUŢIEI.

ARTICOLUL 3.1.

Instituţia face parte din cadrul sistemului de învăţămînt profesional tehnic cu potenţial sporit în domeniile de formare profesională Turism şi Contabilitate, cu atribuţii atît în domeniul prestării serviciilor educaţionale la nivelul IV al ISCED, cît şi al dezvoltării capacităţilor sectorului de învăţămînt profesional tehnic, în vederea racordării acestuia la cerinţele pieţei şi la procesele de aplicare a inovaţiilor didactice şi tehnologice.

ARTICOLUL 3.2.

Instituţia poartă răspundere pentru realizarea standardelor educaţionale de stat.

ARTICOLUL 3.3.

Instituţia oferă programe de:

a)     formare profesională în domeniul 1015 Călătorie, turism şi agrement la nivelul IV al ISCED;

b)    formare profesională în domeniul 411 Contabilitate şi impozite la nivelul IV al ISCED;

ARTICOLUL 3.4.

Pentru realizarea scopurilor statulate Colegiul îşi propune următoarele sarcini:

a)     promovarea calităţii rezultatelor academice;

b)    oferirea educaţiei accesibile şi de calitate;

c)     oferirea unei formări profesionale corelate cu cerinţele pieţii muncii;

d)    asigurarea incluziunii, respectării şi egalităţii de şanse pentru toţi elevii.

 

ARTICOLUL 3.5.

Colegiul elaborează şi implementează măsurile de protecţie a copilului, care conţin obligatoriu: prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, inclusiv securitatea încăperilor şi terenului aferent; instruirea personalului; punerea la dispoziţie a mijloacelor de sesizare; identificarea, înregistrarea, referirea şi monitorizarea cazurilor; asistenţa copiilor victime.

CAPITOLUL  IV
CONDUCEREA COLEGIULUI. ORGANELE ADMINISTRATIVE. PERSONALUL INSTITUŢIEI.

ARTICOLUL 4.1.

În insituţie funcţionează următoarele organele administrative şi consultative:

a)     consiliul profesoral;

b)    consiliul de administraţie;

c)     consiliul metodico- ştiinţific.

ARTICOLUL 4.2.

În Colegiul activează:

a)     personal de conducere, format din director, directori adjuncţi şi şefi de catedră;

b)    personal didactic, format din cadre didactice, metodist, psiholog;

c)     personal didactic auxiliar: bibliotecar, laborant;

d)    personal nedidactic constituit din personal administrativ gospodăresc, auxiliary şi de deservire.

ARTICOLUL 4.3.

În cadrul Colegiului sînt create Comisia de evaluare a cadrelor didactice, Comisia de atestare a cadrelor didactice, şi alte comisii, avînd în vederea necesităţile instituţiei.

ARTICOLUL 4.4.

Dirijarea activităţii educaţionale şi de administrare este realizată de către directorii- adjuncţi, şefii de catedre. Atribuţiile şi competenţele acestora sînt stupulate în fişa postului şi aprobate de directorul Colegiului, în conformitate cu actele normative în vigoare şi aduse la cunoştinţa salariaţilor sub semnătură.

 

 

ARTICOLUL 4.5.

Activitatea educaţională în grupă este coordonată de un mentor, cadru didactic titular, numit prin ordin de către directorul instituţiei.

Secțiunea 1

Consiliul profesoral.

ARTICOLUL 4.6.

Consiliul profesoral, organ colectiv de conducere, cu rol de decizie în domeniul educaţional, este format din personalul didactic şi este prezidat de director. Directorul instituţiei de învăţămînt numeşte, prin ordin, secretarul consiliului profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.

ARTICOLUL 4.7.

Participarea personalului didactic la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. Absenţa nemotivată de la şedinţele Consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară. Şedinţa este deliberativă în cazul prezenţei majorităţii simple a membrilor Consiliului. La şedinţele consiliului profesoral, pot fi invitaţi, în funcţie de tematica dezbătută, părinţi, elevi, parteneri sociali, etc.

ARTICOLUL 4.8.

Consiliul profesoral are următoarele atribuţii principale:
1. aprobă Statutul Colegiului;

2. aprobă, în comun cu Consiliul de Administraţie,  Planul de dezvoltare strategică al Colegiului Internațional de Administrare și Business;

3. aprobă planul anual de activitate al instituției, precum și a altor subdiviziuni interne;

4. aprobă Regulamentul intern de activitate și urmărește respectarea lui de către toți elevii și salariații Colegiului;

5. aprobă raportul anual de activitate al Colegiului;

6. examinează și aprobă lista cadrelor didactice pentru conferirea/ confirmarea gradului didactic;

7. contribuie la perfecţionarea cadrelor didactice prin cursuri şi stagii de formare continuă, inclusiv studii masterat şi doctorat;

8. coordonează și monitorizează activitatea educațională din Colegiul și determină acțiunile pentru perfecționarea acestei activități;

9. analizează periodic realizarea planurilor de activitate și rezultatele activității educaționale a Colegiului;

10. contribuie la generalizarea și promovarea experienței înaintate a personalului didactic în scopul îmbunătățirii procesului de instruire;

11. monitorizează şi evaluează periodic parcurgerea materiei de studii;

ARTICOLUL 4.9.

Consiliul profesoral se întruneşte lunar. Totodată, la necesitate, consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţa extraordinară de către director sau la cererea a cel puţin 1/3 din cadrele didactice.

ARTICOLUL 4.10.

Problemele abordate şi deciziile luate al Consiliul profesoral sînt consemnate în procese verbale, care se înregistrează în Registrul de procese- verbale ale Consiliului profesoral. Pe ultima foaie a Registrului, directorul instituţiei semnează pentru autentificarea numărului paginilor şi aplică ştampila.

ARTICOLUL 4.11.

Hotărîrile consiliului profesoral sînt obligatorii pentru tot personalul didactic.

Secțiunea 2

Consiliul de administrație.

ARTICOLUL 4.12.

Consiliul de administraţie este organ executiv de conducere, cu rol de decizie în domeniul administrativ şi este condus de către directorul Colegiului. Din consiliul de administraţie face parte: directorul, directorii- adjuncţi, contabilul- şef, şefii catedrelor, metodistul, psihologul, şeful bibliotecii, preşedintele comitetului sindical, 2 profesori, 2 elevi, 2 părinţi, agenţi economici.

ARTICOLUL 4.13.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de cîte ori este nevoie. Deciziile luate de Consiliu sînt consemnate în procesele verbale și sînt obligatorii.

ARTICOLUL 4.14.

Procesele- verbale ale ședințelor Consiliului de administrație se înregistrează în Registrul de procese- verbale ale Consiliului de administrație, care se păstrează în Colegiul Internațional de Administrare și Business, se îndosariază și se numerotează. Pe ultima pagină, directorul Colegiului semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila.

ARTICOLUL 4.15.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

 1. asigură aplicarea în practică a prevederilor cadrului legislativ și normativ în vigoare;
 2. aprobă anual bugetul Colegiului Internațional de Administrare și Business;
 3. aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul Colegiului;
 4. aprobă platforma de dialog social cu partenerii educaționali;
 5. aprobă termenele de desfășurare a sesiunii și de lichidare a restanțelor;
 6. avizează proiectele statelor de personal și de buget al Colegiului;
 7. examinează și propune spre adoptare norma didactică anuală;
 8. avizează strategia de realizare și gestionare a resurselor financiare extrabugetare, inclusiv a activităților de antreprenoriat, conform legislației în vigoare;
 9. analizează abateriile comise de personalul Colegiului Internațional de Administrare și Business și propune, după caz, sancțiuni, conform legislației în vigoare, aprobă acordarea premiilor pentru salariații instituției, etc.

10.  contribuie la executarea ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi Regulamentelor elaborate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova ;

11. participă la elaborarea  Regulamentului de ordine internă a colegiului, urmăreşte respectarea lui de către personalul didactic, auxiliar şi elevi, propune sancţiunile necesare în caz de nerespectarea acestuia ;

12. elaborează măsuri în vederea ocrotirii sănătăţii elevilor şi personalului didactic;

Alte atribuții ale Consiliului de administrație decît cele specificate în Statut pot fi stipulate în regulamente interne și aprobate de către Consiliul profesoral.

Secțiunea 3

Consiliul metodico- științific

ARTICOLUL 4.16.

Activitatea metodică și științifică, în Colegiul Internațional de Administrare și Business ține de competența Consiliului metodico- științific al Colegiului.

ARTICOLUL 4.17.

Componența numerică și nominală a Consiliului metodico- științific este aprobată de către Consiliul profesoral. Membri al Consiliului metodico- științific pot fi: directorii adjuncți, șefii de catedre, cadre didactice cu performanțe deosebite în activitate, cadre didactice cu grad științific.

ARTICOLUL 4.18.

Consiliul metodico- științific activează în baza și în conformitate cu prezentul Statut, cu Regulamentul intern de activitate și este condus de către directorul adjunct pentru instruire.

ARTICOLUL 4.19.

Consiliul metodico- științific are următoarele atribuții:

 1. elaborează strategia de desfășurare și dezvoltare a activității metodice în cadrul Colegiului;
 2. organizează și monitorizează activitatea metodică în cadrul instituției;
 3. analizează rezultatele activității metodice proiectate și desfășurate în Colegiu.
 4. aprobă lucrări metodice, ghiduri metodologice, materiale didactice, în conformitate cu curricula la specialitatea/ unitatea de curs, utilizate în procesul de formare profesională.

Secțiunea 4

Directorul

 

ARTICOLUL 4.20

Directorul realizează conducerea executivă şi reprezintă instituţia în relaţiile cu persoane juridice şi fizice.

ARTICOLUL 4.21

Funcţia de director se ocupă în baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială. Numirea în funcţie de director se face prin concurs, pentru un termen de 5 ani, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director, aprobat de Ministerul Educaţiei.

ARTICOLUL 4.22

Directorul are următoarele atribuții:

 1. asigură siguranţa elevilor şi cadrelor didactice în cadrul Colegiului;
 2. răspunde de aplicarea normelor privind securitatea şi sănătatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în Colegiul;
 3. asigură elaborarea şi implementarea măsurilor de protecţie a copilului;
 4. prezintă anual Ministerului Educației pînă la 15 octombrie al anului respectiv, raportul de activitate, aprobat de Consiliul profesoral, și asigură publicarea acestuia pe pagina web al Colegiului;
 5. coordonează și poartă răspunderea de întreaga activitate instructiv- educativă și administrativă al Colegiului, precum şi utilizarea patrimoniului instituţiei de învăţămînt;
 6. organizează și desfășoară, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Educației, concursul pentru angajarea personalului de conducere (directori adjuncți, șef de secție) și didactic.
 7. numește și eliberează din funcție personalul instituţiei;
 8. asigură confidenţialitatea şi securitatea informaţiei, care conţine date cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
 9. organizează și conduce activitatea Consiliului profesoral și a Consiliului de administrație al instituției şi asigură punerea în aplicare a deciziilor emise de acestea;

10. asigură realizarea achiziţiilor publice potrivit reglementărilor cadrului legislativ şi normativ în vigoare;

11. propune spre examinare Consiliului de administrație obligațiunile funcționale ale angajaților Colegiului și exercită controlul permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către întregul personal;

12. asigură realizarea prevederilor legislației Republicii Moldova, a actelor normative elaborate de Ministerul Educației;

13. este responsabil de elaborarea și respectarea prevederilor Statutului și a Regulamentului intern de activitate a Colegiului Internațional de Administrare și Business;

14. asigură menținerea și dezvoltarea continuă a bazei tehnico- materiale și didactice;

15. asigură dezvoltarea personalului didactic și de conducere prin crearea condițiilor necesare pentru formare continuă, obținere și promovarea în grade didactice;

16. negociază și semnează Contractul colectiv de muncă și Contractul individual de muncă;

17. coordonează și aprobă norma didactică a cadrelor didactice.

ARTICOLUL 4.23

Directorul, conform legislaţiei în vigoare, are următoarele împuterniciri:

 1. emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa;
 2. gestionează bunurile şi resursele materiale;
 3. încheie contacte, deschide conturi bancare, eliberează procuri;
 4. este responsabil de desfăşurarea activităţilor antreprenoriale;
 5. are calitate de executor secundar de buget, cu toate obligaţiile ce decurg din acest statut potrivit cadrului legislativ şi normativ în vigoare.

ARTICOLUL 4.24

Directorul este în drept să delege unele atribuții directorilor- adjuncți, șefilor de catedră, însă poartă răspundere pentru realizarea atribuțiilor delegate.

ARTICOLUL 4.25

Directorul răspunde de completarea documentelor instituţiei, de păstrare lor în bune condiţii şi de eliberarea actelor de studii.

Secțiunea 5

Personalul didactic

ARTICOLUL 4.26

Numirea şi eliberarea personalului didactic se face în conformitate cu Codul Educaţiei şi Codul muncii.

ARTICOLUL 4.27

Personalul didactic are drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, Codul Educaţiei, Regulamntul intern al instituţiei, prezentul Statut, prevederile contractului colectiv şi individual de muncă.

ARTICOLUL 4.28

Drepturile personalului didactic vizează:

 1. respectarea demnităţii profesorului;
 2. libertatea opiniei;
 3. asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru perfecţionarea continuă;
 4. alegerea formelor şi metodelor de predare- învăţare- evaluare, manualelor şi materialelor didactice aprobate de Ministerul Educaţiei pe care le consider adecvate realizării standardelor educaţionale de stat;
 5. libertatea iniţiativei profesionale în realizarea obiectivelor educaţionale: alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor printr- un sistem validat şi obiectiv, utilizarea bazei material şi a resurselor adecvate obiectivelor învăţămîntului, modernizarea procesului de învăţămînt prin idei inovatoare, organizarea cu elevii a unor activităţi de cercetare ştiinţifică, de formare în conformitate cu interesele şi aptitudinile acestora, înfiinţarea în instituţie a unor laboratoare, cabinete, publicaţii, conform legislaţiei în vigoare;
 6. participarea la conducerea instituţiei de învăţămînt, inclusiv prin alegerea democratică în organelle administrative şi consultative ale instituţiei;
 7. includerea în vechimea în muncă pedagogică a activităţii didactice desfăşurate în învăţămîntul profesional tehnic, în cazul transferului la o instituţie de învăţămînt care oferă programe de studii de alt nivel;
 8. dreptul de a face parte prin asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale, naţionale şi internaţionale.

ARTICOLUL 4.29

Personalul didactic are următoare obligaţii:

 1. împărtăşeşte şi promovează idealul educaţional, principiile fundamentale ale educaţiei, politica educaţională a statului;
 2. asigură organizarea şi desfăşurarea eficientă a procesului educaţional în instituţie;
 3. cunoaşte şi aplică planul de învăţămînt, curriculum şcolar, recomandările privind organizarea procesului educaţional, manualele şcolare şi literatura de specialitate;
 4. întocmeşte proiectarea didactică de lungă durată;
 5. elaborează proiecte didactice pentru lecţii;
 6. realizează orele la clasă;
 7. asigură eficacitatea procesului educaţional;
 8. stimulează activitatea independentă, iniţiativă, capacităţile creative ale elevului;
 9. asigură securitatea vieţii şi sănătatea elevilor în cadrul lecţiilor;

10. participă la şedinţe consiliului profesoral;

11. participă la şedinţele şi activităţile consiliului de administraţie şi consiliul metodico- ştiinţific cînd este solicitat;

12. organizează şi desfăşoară orele de dirigenţie;

13. organizează meditaţii şi consultaţii cu elevii la disciplina predată;

14. colaborează cu familiile elevilor şi partenerii de activitate;

15. îşi îmbogăteşte, în permanenţă, pregatirea în domeniul specialităţii, psihopedagogiei, metodicii predării disciplinei;

16. participăla activităţile de perfecţionare a calificării;

17. respectă normele de etică, cultură, prin propriul exemplu, valorile şi principiile esenţiale pentru construirea unui stat de drept, precum integritatea, onestitatea, corectitudinea, dreptatea, echitatea, umanismul, generozitatea, hărnicia, patriotismul şi alte valori;

18. utilizează comportamente nonviolente şi disciplinarea pozitivă;

19. asigură confidenţialitatea şi securitatea datelor care conţine date cu character personal;

20. îşi onorează toate obligaţiile prevăzute în fişa postului.

 

 

ARTICOLUL 4.30

Evaluarea, atestarea cadrelor didactice, conferirea sau confirmarea gradelor didactice se efectuează conform cadrului normativ în vigoare.

Secțiunea 5

Elevii

ARTICOLUL 4.31.

În Colegiul Internațional de Administrare și Business se respectă drepturile și libertățile elevilor în conformitate cu legislația în vigoare. Sînt interzise pedepsele corporale, aplicate sub orice formă, metodele de violență fizică sau psihică.

 

ARTICOLUL 4.32.

Elevii au dreptul:

 1. să- şi expună liber opiniile, convingerile, ideile referitor la toate chestiunile care îi afecteză;
 2. să- şi aleagă cursurile opţionale, facultative;
 3. să fie asiguraţi, în condiţiile legii, cu nmanuale, asistenţă medicală, asistenţa cadrului didactic de sprijin.
 4. să aibă acces la informaţie;
 5. să fie aleşi în structurile de conducere ale instituţiei de învăţămînt şi să participe la evaluarea şi promovarea calităţii învăţămîntului, în condiţiile prevăzute de prezentul Statut şi de regulamentele instituţiei;
 6. să participe la proiecte şi/ sau programe naţionale şi/ sau internaţionale de mobilitate academică;
 7. să- şi revendice drepturile legale, să constituie asociaţii sau organizaţii care au drept scop apărarea intereselor lor şi să adere la acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 8. să beneficieze de garanţiile şi facilităţile prevăzute de legislaţie pentru persoanele care îmbină munca cu studiile în cazul în care sînt încadraţi în cîmpul muncii.

 

ARTICOLUL 4.33.

În Colegiul Internațional de Administrare și Business se constituie organe de autoguvernanță ale elevilor, care funcționează în conformitate cu actele normative în vigoare și cu regulamentele interne.

 

ARTICOLUL 4.34.

În caz de incapacitate de continuare a studiilor din motive de sănătate sau din alte motive justificate, elevii au dreptul la concediu academic, care se acordă o singură dată în cadrul unui program de formare profesională.

 

ARTICOLUL 4.35.

Elevii din Colegiul Internațional de Administrare și Business au următoarele obligații:

 1. să respecte regulamentele interne al Colegiului;
 2. să manifeste un comportament civilizat, să respecte normele de conviețuire în comunitatea academică, să păstreze bunurile din patrimoniul Colegiului;
 3. să frecventeze activitățile didactice și extracurriculare obligatorii, să însușească materiile prevăzute de programele de studii și să acumuleze numărul necesar de credite prevăzute în planul de studii.
  1. să respecte personalul didactic, să fie politicoşi, disciplinaţi în colegiu, în familie, pe stradă şi în alte locuri publice ;
  2. să cunoască şi să respecte cu stricteţe  Legile Ţării, Statutul Colegiului şi Regulamentul intern de activitate, regulile de circulaţie şi cele cu privire la protecţia sănătăţii ;
  3. să cunoască şi să respecte regulile de protecţie civilă, tehnica securităţii muncii şi de protecţie civilă, cele de prevenire şi stingere a incendiilor etc.

ARTICOLUL 4.36.

Elevilor li se intrerzice:

a)     fumatul, întrebuințarea consumului de băuturi alcoolice, substanțe narcotice și alte substanțe halucinogene în incinta blocurilor de studii și pe teritoriul Colegiului;

b)    să aplice orice formă de violență fizică, verbală și psihică față de profesori, angajați ai instituției și colegi; să introducă și să utilizeze arme de foc/ traumatice/ pneumatice, arme albe, substanțe explozibile și paralizante în incinta blocurilor de studii și pe teritoriul instituției;

c)     să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor și stagiilor de practică, activităților extradidactice;

d)    să abandoneze fără permisiunea cadrului didactic sala de curs, laboratorul;

e)     să deterioreze spațiile pentru instruire, odihnă al Colegiului, în caz contrar poartă răspundere materială.

 

ARTICOLUL 4.37.

Elevii care încalcă prevederile actelor normative în vigoare și/ sau ale actelor interne al Colegiului sînt posibili de sancționare, în funcție de gravitatea faptei, conform actelor interne al Colegiului, pînă la exmatriculare.

CAPITOLUL  V
FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL INSTITUŢIEI.

ARTICOLUL 5.1

Finanțarea Colegiului Internațional de Administrare și Business se efectuează din sursele fondatorilor și din taxele de studii.

ARTICOLUL 5.2

Colegiul poate beneficia și de alte surse legale de finanțare:

a) venituri provenite din prestarea contra cost a unor servicii educaționale;

b) venituri provenite din comercializarea articolelor confecționate în procesul de instruire (în gospodării didactice, ateliere, etc.), precum și din darea în locațiune/ chirie a spațiilor, echipamentelor, terenurilor și a altor bunuri;

c) granturi, sponsorizări și donații;

d) venituri provenite din colaborarea (cooperarea) internaţională.

ARTICOLUL 5.3

Relațiile dintre Colegiul Internațional de Administrare și Business și persoanele fizice sau juridice se reglementează printr- un contract de prestare contra cost a serviciilor educaționale/ serviciilor de generare a veniturilor, în care sînt specificate drepturile și obligațiunile părților, durata studiilor și mărimea taxei de studii.

ARTICOLUL 5.4

Colegiul Internațional de Administrare și Business poate obține și utiliza, în condițiile legii, venituri proprii, provenite din taxele achitate de persoane fizice și juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfecționare și recalificare profesională pe bază de contract.

ARTICOLUL 5.5

Colegiul Internațional de Administrare și Business funcționează în regim de autogestiune financiar- economic și poate desfășura activități economice, în conformitate cu legislația în vigoare.

ARTICOLUL 5.6

Colegiul poate fi susținut de asociații profesionale, de patronate și autorități tutelare, în conformitate cu legislația în vigoare.

ARTICOLUL 5.7

Veniturile obținute de Colegiul din prestarea contra plată a serviciilor educaționale și serviciilor de generare a veniturilor sînt intangibile și se folosesc exclusiv pentru dezvoltarea Colegiului.

ARTICOLUL 5.8

Baza tehnico- materială a Colegiului este constituită din bloc de studii, bibliotecă, sală de lectură, labaratoare, sală de concerte, cantina, echipamente, utilaje, şi alte mijloace fixe și circulante.

Capitolul VI

MODUL DE REORGANIZARE ŞI DIZOLVARE

ARTICOLUL 6.1.

Reotganizarea şi dizolvarea instituţiei se efectuează în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei şi ale Codului civil.

ARTICOLUL 6.2.

La reorganizarea instituţiei, drepturile şi obligaţiile acesteia sînt preluate de succesorul de drept.