(022) 54-96-95, (022) 54-93-47

ciab@list.ru

Sistemul de credite de studii

Aprobat
Hotărîrea Colegiului ME nr. 3/3 din 08.07.2014
Pus în aplicare prin ordinul ME nr. 811 din 14.07.2014

Ghid de implementare
a Sistemului de Credite de Studii în învăţămîntul mediu de specialitate din R. Moldova

I. Generalităţi
1. Sistemul Credite de Studiu în VET, similar ECTS (Sistemului European de Credite de Studii Transferabile) în învăţămîntul superior, este conceput ca mijloc de promovare a cooperării interinstituţionale din perspectiva facilitării mobilităţii academice şi recunoaşterii perioadelor de studiu realizate de persoane în diferite instituţii VET sau a învăţării pe parcursul întregii vieţi şi are menirea să asigure încrederea între furnizori de programe VET, să sporească atractivitatea VET, să asigure transparenţa şi transferul rezultatelor învăţării.
Sistemul Credite de Studii în VET este armonizat cu Sistemul European de Credite în VET (ECVET) şi în continuare în text va fi utilizat termenul ECVET.
ECVET stabileşte metodologia implementării creditelor de studii şi include ansamblul de definiţii, acorduri, instrumente de operare şi instituţionalizare a creditelor, care urmează a fi preluate şi implementate la nivel instituţional.
ECVET facilitează transferul, recunoaşterea şi acumularea rezultatelor evaluate ale învăţării persoanelor care doresc să obţină calificare prin creşterea permeabilităţii atît pe verticală cît şi pe orizontală (în particular, între învăţămîntul vocaţional/tehnic postsecundar, pe de o parte, şi învăţămîntul superior, pe de altă parte).
2. ECVET este un cadru tehnic pentru transferul, recunoaşterea şi, după caz, acumularea rezultatelor învăţării indivizilor în vederea obţinerii unei calificări.
ECVET realizează funcţia de acumulare pentru evidenţa rezultatelor educaţionale la toate formele de învăţămînt, precum şi funcţia de transfer în procesul de mobilitate a elevilor în procesul de formare profesională – în cadrul altor programe şi niveluri de studii şi în diverse contexte educaţionale.
3. ECVET reprezintă un sistem centrat pe persoana instruită (elev), care se bazează pe volumul de lucru solicitat acesteia, pentru a realiza finalităţile educaţionale proiectate (sau aşteptate - learning outcomes) prin programului de studii specificat în termeni de finalităţi de studiu şi competenţe scontate.
4. ECVET vizează toate formele de învăţămînt şi toate programele de studii în sistemul învăţămîntului mediu de specialitate.
5. Prezentul Ghid a fost elaborat în temeiul Legii învăţămîntului nr. 547 din 21 iulie 1995, a Legii nr.1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, Planului-cadru pentru învăţămîntul mediu de specialitate aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr.857 din 23 august 2013, a Recomandării Parlamentului
European şi a Consiliului Europei din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui sistem european de credite pentru educaţie şi formare profesională.
Metodologia implementării creditelor de studii este elaborată de către Ministerul Educaţiei în vederea uniformizării şi monitorizării procedurilor de acumulare a creditelor de studii în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate la nivel naţional şi internaţional.
6. Implementarea creditelor de studii în VET este parte componentă a strategiei naţionale de integrare în spaţiul european VET.
II. Parametrii de bază ai ECVET
1. Ideologia sistemului Creditul reprezintă o unitate convenţională utilizată pentru a calcula volumul de muncă realizat de o persoană într-o perioadă de timp determinată, pentru a obţine anumite finalităţi şi competenţe. Creditul reprezintă un instrument de asigurare a calităţii instruirii.
2. Scopurile implementării:
 asigurarea educaţiei şi formării profesionale;
 asigurarea calităţii instruirii;
 asigurarea atractivităţii învăţămîntului mediu de specialitate naţional pe plan european şi integrarea lui în învăţămîntul vocaţional/tehnic european;
 crearea premiselor pentru mobilitatea academică a elevilor;
 recunoaşterea şi echivalarea (conversia) diplomelor de studii medii de specialitate, care corespund standardelor internaţionale;
 sporirea cererii diplomelor pentru calificări medii de specialitate pe piaţa muncii la nivel naţional şi internaţional;
 formarea competenţelor solicitate pe piaţa muncii;
 creşterea nivelului autoinstruirii şi asigurarea formării continue.
3. Obiectivele de bază:
 compatibilizarea programelor de studii şi a conţinuturilor propuse în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate pe plan naţional şi european;
 crearea condiţiilor pentru individualizarea optimală a procesului de învăţare;
 asigurarea creşterii motivaţiei personale în procesul de învăţare, precum şi a rolului şi eficacităţii studiului individual;
 asigurarea comparabilităţii rezultatelor cantitative şi calitative ale pregătirii elevilor prin ratingul individual.
4. Acordurile - parte din ECVET, acceptate pe plan naţional fără modificări:
3
a) Durata studiilor medii de specialitate este 2-4 ani (3-5 ani la propilul Medicină la învăţămînt de zi.
b) Anul de studii la învăţămîntul de zi se cuantifică cu 60 de credite transferabile, iar semestrul, respectiv, cu 30 de credite.
c) Durata standard de studii a unei unităţi de curs este semestrul.
d) Creditele se alocă pe unităţi de curs şi alte activităţi (ex: stagiile de practică, examenul de absolvire) care sînt evaluate separat.
e) Creditele se alocă ca valori numerice întregi.
f) În procesul de planificare şi alocare a creditelor se va aplica noţiunea „elev mediu” – elevul care realizează integral, în termenele stabilite, planul de învăţămînt pentru un an de studii, este evaluat cu note promovabile şi obţine numărul stabilit de credite: 30 – pentru un semestru şi 60 - pentru un an.
g) În sistemul învăţămîntului mediu de specialitate naţional, volumul anual de muncă al elevului mediu este de circa 1800 de ore, inclusiv ore de auditoriu şi ore de activitate individuală, iar un credit se alocă pentru 30 ore de studiu
h) Creditele se alocă integral unei unităţi de curs, activităţi din planul de învăţămînt, dacă persoana îndeplineşte volumul de muncă pretins sub toate formele prevăzute şi realizează condiţia de promovare - minimum nota „5”.
i) Creditele obţinute în instituţii şi în programe acreditate sînt recunoscute şi potenţial transferabile în alte instituţii şi programe.
j) Acumularea creditelor obţinute în instituţii şi în programe acreditate, oferă posibilitatea unui învăţămînt continuu.
III. Caracteristicile sistemului naţional de instruire bazat pe credite:
 introducerea creditelor pentru aprecierea efortului depus de către elev la studierea fiecărei unităţi de curs/activităţi distincte din planul de învăţămînt;
 indicarea numărului de credite pentru fiecare unitate de curs/activitate distinctă inclusă în planul de învăţămînt;
 caracterul neliniar, care permite elevului să-şi constituie traseul individual de instruire;
 libertatea elevului în alegerea unităţilor de curs şi participarea la constituirea planurilor individuale de învăţămînt;
 libertatea elevului la alegerea cadrului didactic ce predă unitatea de curs;
 includerea consilierilor/coordonatorilor în procesul de constituire a traseelor educaţionale individuale;
 creşterea rolului şi ponderii lucrului individual al elevului, ghidat de către profesor;
 asigurarea corespunzătoare a procesului didactic cu materiale metodice şi instructive necesare, în format electronic sau tipărite;
 utilizarea sistemului de rating în procesul de evaluare şi apreciere a rezultatelor obţinute de către elev în cadrul promoţiei /la fiecare unitate de curs/ /specialitate /domeniu de formare profesională /instituţie.
IY. Noţiunile de bază ale Sistemului Credite de Studii în VET:

1. creditele de studiu ECVET;
2. volumul de muncă al persoanei instruite;
3. scala de notare ECVET;
4. finalităţile de studii (rezultatele învăţării).
1. Creditele de studii ECVET
Creditele de studii ECVET sînt valori numerice întregi, care se alocă fiecărei unităţi de curs/activităţi distincte din planul de învăţămînt. Creditele alocate unei unităţi de curs/activităţi distincte nu sînt divizibile, deci nu pot fi obţinute în etape.
Unitatea credit
Cuantificarea unităţii credit:
1 unitate credit este constituită din 30 ore de activitate de învăţare (în auditoriu şi lucru individual)..
Corelarea ore-auditoriu şi ore de activitate individuală de învăţare se stabileşte în funcţie de specificul şi asigurarea didactico-metodică a unităţii de curs conform prevederilor Planului-cadru.
Creditele măsoară volumul de muncă, sub toate aspectele ei, pretins persoanei instruite pentru însuşirea unei unităţi de curs şi promovarea acesteia, raportat la totalul cantităţii de muncă necesară pentru a promova un an întreg de studiu. Unitatea de bază pentru evaluarea cantităţii de muncă solicitată elevului o reprezintă timpul necesar realizării tuturor activităţilor de studii.
Creditele nu măsoară importanţa unităţii de curs, aceasta fiind stabilită prin clasificarea unităţilor de curs în planul de învăţămînt, conform Planului-cadru pentru învăţămîntul mediu de specialitate, cu specificarea acestora în: obligatorii, opţionale şi la libera alegere, precum şi în componenta fundamentală de formare a abilităţilor şi competenţelor generale, de orientare socio-umanistică, de orientare spre specialitate.
Creditele nu măsoară munca profesorului (instruirea), ci doar munca persoanei instruite (învăţarea).
Creditele se acordă pentru rezultatele învăţării care au fost evaluate şi care pot fi acumulate în vederea obţinerii unei calificări sau transferate altor programe de învăţare sau calificări.
Creditele nu măsoară calitatea învăţării/pregătirii elevului, aceasta fiind evaluată cu note (sau, după caz, calificativul „admis”/”respins”) în conformitate cu sistemul de evaluare în vigoare, prevăzut în planul de învăţămînt potrivit recomandărilor Planului-cadru pentru învăţămîntul mediu de specialitate.
Reguli de operare cu creditele de studiu:
 alocarea de credite;
 acordarea de credite;
 acumularea de credite;
 transferul de credite.
a) Alocarea de credite
Fiecărei componente a planului de învăţământ - unitate de curs (obligatorii, opţionale şi la liberă alegere), stagii de practică, activităţi de proiectare, examen de absolvire etc. - i se alocă un anumit număr de credite din numărul total de credite prevăzut pentru acest program de formare. Alocarea de credite se realizează în baza numărului de ore-auditoriu (teoretice, practice, de laborator), lucrului individual ghidat şi se fixează în planurile de învăţămînt.
b) Acordarea de credite se face odată cu promovarea unităţii de curs sau activităţii care este evaluată independent. Astfel, prin acordarea de credite se certifică faptul că, pentru rezultatul obţinut la evaluare, a fost realizat volumul preconizat de muncă. Condiţia de promovare a unei unităţii de curs este cea specifică sistemului de evaluare cu note. Notele de la „5” (cinci) la „10” (zece), obţinute în rezultatul evaluării unităţii de curs, permit obţinerea creditelor alocate acesteia. Creditele, de rînd cu notele, se înscriu în carnetul de note, în extrasele din foaia matricolă, în caz de mobilitate academică, precum şi în Suplimentul la diplomă, eliberat la finalizarea studiilor.
La unităţile de curs eşalonate, ca excepţie, pe două sau mai multe semestre, acordarea de credite se va face pentru fiecare semestru separat în baza evaluărilor stabilite în planul de învăţămînt. În acest caz, înscrierea cursurilor respective în planul de învăţămînt şi în Suplimentul la diplomă se va face în formula: Bazele contabilităţii, Contabilitate în ...etc.
c) Acumularea de credite
Într-un sistem de credite cu funcţii de acumulare, încheierea cu succes a semestrului, anului de studii sau programului integral de studii este condiţionată de obţinerea unui număr exact de credite, conform cerinţelor programului. Creditele acordate se acumulează.
Obţinerea calificării într-o specialitate (domeniu de formare profesională) este condiţionată de acumularea integrală a numărului de credite prevăzut de planul de învăţămînt (120 sau 180).
Creditele se pot obţine în avans şi se pot reporta în semestrele următoare.
Creditele, odată obţinute, se recunosc pe întreaga durată de studii şi recunoaşterea lor nu este afectată de modificările în curriculum-urile/programele analitice sau în planul de învăţămînt.
Pe parcursul studiilor, elevul poate acumula credite peste numărul de 60 pe an/30 pe semestru. Acestea pot fi obţinute pentru unităţi de curs şi activităţi realizate complementar (unităţi de curs la liberă alegere, cursuri realizate în perioada vacanţelor de vară etc.).
d) Transferul creditelor
Creditele sînt transferabile de la o specialitate/instituţie de învăţămînt la alta pe unităţi de curs, sau pe perioade compacte de studiu (transferul orizontal). Realizarea funcţiei de transfer a creditelor de studii e posibilă numai după semnarea unor acorduri între instituţiile de învăţămînt (secţiile) implicate şi existenţa solicitărilor de transfer din partea elevilor. Parteneriatul presupune existenţa unor planuri de învăţămînt compatibile, cu o structură suficient de flexibilă, ale căror componente sînt orientate spre dobîndirea aceloraşi finalităţi de studiu.
Creditele sînt transferabile în cadrul profilului (domeniului de studiu) /specialităţilor înrudite/complementare (transferul structural).
Transferul de credite poate fi efectuat în cadrul aceluiaşi nivel de studii, date fiind finalităţile formative distincte pentru nivelul de studii respectiv, dar, selectiv, şi între diferite nivele de studii, luînd în consideraţie paradigma învăţării pe parcursul întregii vieţi.
Acordurile între instituţii de învăţămînt (secţii) partenere garantează transferul de credite pentru unităţile de curs, realizate şi promovate de către elev. Autoritatea competentă abilitată a instituţiei de învăţămînt mediu de specialitate din ţară realizează recunoaşterea creditelor la revenirea elevului implicat în mobilitate. Elevul nu este în drept să negocieze recunoaşterea cu profesori în parte. Acordul, împreună cu Suplimentul la Diplomă, realizează funcţia acceptării (în cazul diferenţelor vizibile, dar tolerabile de conţinut), recunoaşterii (în cazul diferenţelor sesizabile de conţinut, dar cu finalităţi identice) şi echivalării (în cazul conţinuturilor identice).
Avantaje ale operării cu credite în procesul de învăţare
Măsurarea activităţii de învăţare prin credite permite:
a) conceperea flexibilă a programelor de studii printr-o varietate de planuri de învăţămînt;
b) flexibilizarea planului de învăţămînt prin introducerea unor discipline noi;
c) diversificarea gamei de opţiuni ale elevului;
d) mobilitatea elevului;
e) recunoaşterea perioadelor compacte de studii efectuate în alte instituţii de învăţămînt;
f) recunoaşterea diplomelor.
2. Volumul de muncă pretins persoanei instruite Pentru determinarea justă şi corectă a volumului de muncă pretins elevului, se recomandă implementarea următoarelor etape: a) Introducerea unităţilor de curs Fiecare unitate de curs poate avea un număr diferit de credite. Volumul de muncă pentru o unitate de curs este bazat pe numărul total de sarcini pe care trebuie să le
îndeplinească elevul ca parte a programului de studii general. Aceste sarcini sînt definite în termeni de finalităţi de studii/rezultate ale învăţării şi în ore de lucru prevăzute pentru dobîndirea lor.
b) Estimarea volumului de muncă Fiecare unitate de curs este bazată pe o totalitate de activităţi educaţionale, care pot fi definite pornind din următoarele aspecte:  Tipul cursului: prelegere, seminar, lecţie practică, lucrare de laborator, activităţi practice în ateliere, stagiu de practică, studiu individual ghidat, proiecte de curs etc.  Tipul activităţii de învăţare: frecventarea orelor de curs, realizarea unor evaluări specifice, antrenarea abilităţilor practice sau de laborator, scrierea de lucrări, citirea literaturii recomandate, studiul constructiv al unor lucrări etc.  Tipul evaluărilor: examen oral/scris/combinat/asistat de calculator, test, eseu, lucrare de control, portofoliu, teză, raport de activitate în domeniu, evaluare continuă etc.
Profesorii estimează timpul necesar pentru realizarea activităţilor planificate pentru fiecare unitate de curs. Volumul de muncă exprimat în timp trebuie să corespundă numărului de credite disponibil pentru fiecare unitate de curs. Cadrele didactice trebuie să elaboreze strategii corespunzătoare pentru a utiliza timpul cu maximă eficienţă. La determinarea volumului de muncă necesar elevului pentru însuşirea unei unităţi de curs sau pentru realizarea unei activităţi din planul de învăţămînt titularul va ţine cont de specificul şi asigurarea didactico-metodică a acestora.
c) Verificarea corectitudinii estimării volumului de muncă prin evaluări periodice a opiniei elevilor Metoda tradiţională de estimare a volumului de muncă, pretins elevului pentru obţinerea creditelor pentru diferite activităţi didactice, rămîne a fi utilizarea chestionarelor pentru elevi, atît în timpul activităţii didactice, cît şi după finalizarea acesteia. d) Ajustarea volumului de muncă sau a activităţilor educaţionale Rezultatul monitorizării sau reactualizarea conţinutului unităţii de curs pot duce la o ajustare a volumului de muncă pretins elevului şi/sau a activităţilor educaţionale prevăzute de curs. Ajustarea volumului de muncă a elevului şi/sau a activităţilor educaţionale este necesară atunci cînd în cadrul monitorizării se atestă o necorespundere dintre volumul de muncă estimat şi cel real.
3. Scala de notare ECVET
Notarea reprezintă o componentă esenţială a procesului de învăţămînt. La nivel local/naţional, performanţele elevilor sînt documentate prin sistemul de notare în vigoare. Pentru a facilita perceperea şi comparaţia notelor acordate în diferite sisteme naţionale de învăţămînt, în cadrul ECVET a fost elaborată o scală de notare, care, pentru evaluarea capacităţilor elevului pune accentul pe comparaţia între elevi din cadrul aceluiaşi sistem, permiţînd stabilirea locului fiecăruia în ratingul general al promoţiei. Astfel, informaţia statistică despre performanţele elevului în comparaţie cu alţi elevi reprezintă o precondiţie a aplicării scalei de notare ECVET.
Scala de notare ECVET poate fi reprezentată în formă de tabel

Nota ECTS

% elevilor care în mod normal obţin nota

Comentarii

A

10

Utilizarea calificativelor de tipul "excelent" sau "bine" nu mai este recomandată, fiind considerată neadecva ratingului procentual din Scala de notare ECTS

B

25

C

30

D

25

E

10

FX

-

Eşec- este necesar ceva mai mult lucru pentru a promova

F

-

Eşec- este necesar un lucru considerabil în continuare

Corelaţia între scala de notare din Republica Moldova şi scala de notare ECVET

Scala ECTS

Scala Republicii Moldova

Calificativul

Corelarea dintre notă şi credite

A

10

Promovat (pass)

Se aloca numărul de credite

B

9

C

8-7

D

6

E

5

FX

4

Eşec- este necesar ceva mai mult lucru pentru a promova

Nu se alocă credite

F

1-3

Eşec- este necesar un lucru considerabil în continuare

Nu se alocă credite


c) Finalităţile de studiu (rezultatele învăţării)
Finalităţile de studii (rezultatele învăţării) reprezintă o schimbare şi reorientare a gîndirii de la un sistem bazat pe personal şi orientat la intrări (input) pe un sistem centrat pe persoana instruită şi orientat spre produs (output).

Finalităţile de studiu sînt descrieri a ceea ce persoana instruită trebuie să cunoască, să înţeleagă şi/sau să fie capabil să demonstreze după încheierea unui proces de învăţămînt în baza unor criterii corespunzătoare de evaluare. Finalităţile de studii se pot referi la o perioadă de studii, precum şi la o singură unitate de curs. De rînd cu criteriile de evaluare, finalităţile de studii specifică şi cerinţele pentru acordarea creditului, pe cînd nota este calificativul care reprezintă, printr-o cifră sau o menţiune specială, aprecierea cunoştinţelor persoanei instruite - condiţie pentru acordarea creditului. Transferul şi acumularea de credite este facilitat, dacă finalităţile de studii sînt accesibile şi indică cu precizie însuşirile pentru care va fi acordat creditul.
Finalităţile de studii sînt formulate de către personalul didactic în conformitate cu recomandările Planului-cadru pentru învăţămîntul mediu de specialitate.
V. Instrumentele sistemului
 Prezentul Ghid de implementare a Sistemului de Credite în VET, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei;
 Regulamentul instituţional;
 Suplimentul la diplomă (model european, ordinul ministrului nr. 562 din 13 iunie 2006).
VI. Documentele de bază ale sistemului
a) Dosarul Informaţional/Catalogul Cursurilor
b) Formularul de cerere pentru persoana instruită (model ECVET) (Anexa nr. 1)
c) Contractul (acordul) de studii (model ECVET) (Anexa nr. 2)
d) Transcripţia notelor/Extrasul din foaia matricolă ECVET (Anexa nr.3)
e) Contractul de studii instituţional (Anexa nr. 4).
a) Dosarul Informaţional / Catalogul Cursurilor
Elaborarea unui Dosar Informaţional/Catalog al Cursurilor, conceput sub forma unui ghid pentru utilizare de către persoanele interesate – persoana instruită şi personalul didactic, este o condiţie obligatorie pentru toate instituţiile de învăţămînt care implementează ECVET.
Dosarul Informaţional/Catalogul Cursurilor reprezintă cel mai important document ECVET, căruia îi revine misiunea de a facilita transparenţa la nivelul cursurilor, de a face programele de studiu/curriculum-ul uşor de înţeles şi comparabile pentru persoanele instruite şi personalul didactic, atît local, cît şi străin, precum şi de a furniza informaţia esenţială despre instituţie, regulamente de studii şi administrative, informaţie practică etc.

Deciziile asupra formatului Dosarului, precum şi modalităţii de publicare (integral sau pe părţi, sub formă scrisă sau pe suport magnetic) aparţin instituţiilor de învăţămînt. Se recomandă redactarea Dosarului informaţional /Catalogului cursurilor în limba română şi în limba engleză şi publicarea lor pe pagina web şi /sau în copie compactă scrisă în una sau mai multe broşuri. Versiunea electronică a Dosarului trebuie să fie uşor accesibilă utilizatorilor, elevilor şi profesorilor, de pe pagina web a instituţiei. O condiţie obligatorie, în acest caz, o constituie accesul nelimitat şi regulat al persoanelor interesate la internet.
Dosarul informaţional/Catalogul Cursurilor se actualizează sistematic, la necesitate.
Dosarul informaţional se va completa într-un limbaj clar şi concis. Dosarul va indica obligatoriu numărul de credite acordate unităţilor de curs, insistînd, după caz, asupra distincţiei între Sistemul de credite instituţional, Sistemul de Credite în VET şi ECVET.
Structura Dosarului informaţional/Catalogului cursurilor, testată pînă în prezent de instituţiile de învăţămînt superior utilizatoare ECVET, s-a dovedit a fi eficace. Astfel, în procesul de instituţionalizare a Sistemului de Credite în VET, se recomandă instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate să includă în Dosarul informaţional/Catalogul cursurilor elementele stipulate în Anexa nr.5.
b) Formularul de cerere pentru persoana instruită (model ECVET)
Formularul de cerere tip ECVET, creat pentru elevii mobili care urmează să studieze o perioadă limitată de timp la o altă instituţie de învăţămînt de acelaşi tip în străinătate, este acceptat pentru utilizare şi în cazurile de mobilitate internă.
Formularul de cerere se completează de către elev după alegerea unei instituţii gazdă, examinarea Dosarului informaţional al acesteia şi consultarea coordonatorului ECVET. Formarea unei idei foarte clare asupra programului de studii pe care elevul mobil intenţionează să-l urmeze în cadrul unei instituţii precedă semnarea formularului de cerere. Programul de studii fixat în prealabil cu ajutorul coordonatorului ECVET este neapărat coordonat şi precizat şi cu consilierul instituţional ECVET.
Formularul de cerere al elevului cuprinde toată informaţia esenţială solicitată de instituţia gazdă despre un elev mobil.
c) Contractul (acordul) de studii tip ECVET
Completarea Contractului de studii este obligatorie în cadrul ECVET. Contractul de studii ECVET, creat pentru elevii mobili care studiază o perioadă de timp la o instituţie de învăţămînt de acelaşi tip de peste hotare şi utilizat ca parte a aranjamentelor mobilităţii, este recomandat pentru utilizare şi în procesul de mobilitate pe plan naţional.
Contractul de studii ECVET cuprinde lista unităţilor de curs pe care persoana instruită (elevul) şi le-a ales pentru a le studia. Pentru fiecare dintre acestea este indicat titlul, codul şi numărul de credite ECVET.
Contractul de studii este semnat de către trei părţi: persoana implicată în mobilitate, persoana care deţine autoritatea de a reprezenta instituţia de origine şi o autoritate echivalentă a instituţiei gazdă, care să garanteze că elevul va putea studia unităţile de curs solicitate. Fiecare dintre cele trei părţi contractante: instituţia de origine, instituţia gazdă şi elevul vor dispune de cîte un exemplar de contract de studii, contrasemnat de toate cele trei părţi.
Contractul de studii ECVET garantează transferul de credite pentru cursurile realizate şi promovate de către elev. Organul competent sau autoritatea instituţiei de învăţămînt de origine realizează în baza contractului echivalarea şi recunoaşterea academică completă la revenirea elevului. Elevul nu este în drept să negocieze recunoaşterea cu profesori în parte.
Recunoaşterea perioadei compacte de studii presupune indicarea unităţilor de curs de la care acesta va fi scutit în instituţia de origine după încheierea cu succes a studiilor într-o altă instituţie.
d) Transcripţia notelor (Extrasul din foaia matricolă) ECVET
Transcripţia notelor (Extrasul din foaia matricolă) ECVET este utilizat pentru documentarea performanţelor realizate de către un elev de-a lungul unei perioade de timp prin enumerarea unităţilor de curs frecventate, a creditelor acumulate, a notelor obţinute (în sistemul naţional de notare) şi, preferabil, a notelor ECVET corespunzătoare. Transcripţia notelor ECVET reflectă cantitativ şi calitativ munca realizată de către persoana instruită în cadrul mobilităţii ECVET şi reprezintă un instrument esenţial al recunoaşterii academice.
Prin schimbul între instituţia de învăţămînt de origine şi cea primitoare a Transcripţiei notelor persoanei instruite (elevului) se realizează transferul creditelor ECVET.
Transcripţia notelor ECVET cu realizările persoanei instruite (elevului) va fi inserată în punctul respectiv al Suplimentului la Diplomă, eliberat la finalizarea studiilor.
e) Contractul de studii instituţional (anexa nr. 4)
Instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate vor utiliza obligatoriu Contractul de studii ca document de bază în procesul de realizare a funcţiei de acumulare a ECVET. În această variantă Contractul de studii este întocmit pentru fiecare an de studii, este încheiat între instituţie şi elev şi certifică încadrarea elevului în procesul de învăţămînt.
La întocmirea Contractului de studii persoana instruită (elevul) va fi îndrumat de un consilier (cadru didactic îndrumător/dirigintele de grupă). Semnarea contractului se va face pîna la 30 iunie pentru elevii anului II-IV (V) şi pîna la 15 septembrie pentru elevii anului I.
În Contractul de studii sînt enumerate unităţile de curs (obligatorii, opţionale, la libera alegere) care vor fi studiate în anul de învăţămînt respectiv.
VII. Persoanele-cheie responsabile de implementarea Sistemului Credite de Studiu în VET:
a) Coordonatorii instituţionali ECVET;
b) Consultanţii ECVET/.
Instituţiile vor desemna un Coordonator instituţional ECVET (şeful de secţie/directorul adjunct pentru instruire) care trebuie să deţină autoritatea de a realiza eficient sarcinile în numele instituţiei şi al secţiei.
Pentru instituţiile mai mici, la decizia proprie, funcţia de Coordonator instituţional o va deţine directorul adjunct pentru instruire.
Instituţia este abilitată să decidă asupra persoanelor care semnează documentele ECVET: cereri, contracte de studii, extrasul din foaia matricolă etc. Pentru a garanta validitate şi transparenţă acestui proces, decizia respectivă va fi oficializată printr-un ordin instituţional.
Se recomandă următoarele atribuţii pentru fiecare funcţie:
a) Coordonatorul instituţional ECVET (şeful de secţie/director adjunct instruire):
- asigură angajamentul instituţiei în implementarea principiilor şi mecanismelor ECVET în contextul alocării, acordării, acumulării şi transferului de credite;
- monitorizează şi supraveghează mecanismul utilizării corecte a instrumentelor şi documentelor ECVET;
- coordonează elaborarea şi editarea Dosarului informaţional instituţional /Catalogului cursurilor;
- monitorizează realizarea consecventă a alocării/acordării /acumulării /transferului de credite la nivel de instituţie.
b) Consultanţi ECVET (persoane cu experienţă vastă în domeniu care activează în instituţii medii de specialitate):
- asigură informarea elevilor/persoanelor instruite în privinţa utilizării ECVET şi a Suplimentului la Diplomă;
- întreprind vizite de documentare pe teren la instituţiile din ţară şi de peste hotare;
- oferă consultaţii instituţiilor și persoanelor interesate cu privire la modul de utilizare a ECVET pentru acumulare şi transfer de credite şi obţinerea de noi competenţe pe parcursul vieţii.
c) Grupul Promotorilor Bruges-Kopenhaga oferă consultanţă cu privire la implementarea diferitor aspecte ale Procesului Bruges-Kopenhaga, inclusiv asigurarea calităţii, reforma curriculară, recunoaşterea calificărilor şi a perioadelor de studiu.
VIII. Dispoziţii finale
1. Instituţionalizarea creditelor de studii în baza prevederilor ECVET şi Sistemului Credite de Studii în VET), va devenit obligatorie pentru instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate pe începînd cu anul de studii 2014-2015
2. Instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate sînt autonome în definirea propriilor sisteme de credite de studii în corespundere cu prevederile ECVET.
3. Reglementările specifice la nivel de instituţie privind aplicarea ECVET se vor aproba de consiliile profesorale.
4. Instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate sînt autorizate să detalieze prevederile prezentului Ghid în regulamente proprii, cu condiţia ca documentele respective să nu intre în contradicţie.
5. Procesul de instituţionalizare a creditelor de studiu va fi realizat cu participarea şi consultarea permanentă a părţilor interesate: administraţia instituţiei, cadre didactice, elevi.
Glosar
Acord (contract) de studii bilateral – înţelegere încheiată între două instituţii pentru derularea unui program de mobilitate a persoanelor instruite cu utilizarea ECVET.
An de studiu – secvenţă a planului de învăţămînt, cuprinzând două semestre, căreia i se alocă un număr de 60 de credite la învăţămîntul de zi.
Asigurarea calităţii - procesele externe si interne prin care se asigură îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale. Asigurarea calităţii trebuie să includă contextul, conţinutul, procesul şi condiţiile de organizare a programului de pregătire, precum şi finalităţile de studiu /rezultatele învăţării.
Calificare - reprezintă recunoaşterea oficială a valorii rezultatelor individuale ale învăţării pentru piaţa muncii, precum şi pentru educaţia şi formarea profesională continuă printr-un act de studii (diplomă, certificat, atestat) ce conferă dreptul legal de a practica o profesie/meserie. Fiecare calificare se definește prin rezultatele învăţării, exprimate în termeni de competenţe profesionale (cunoştinţe, abilităţi), formate pe parcursul ciclului respectiv de studii.
Competenţe - reprezintă capacitatea de selecţie, combinare şi utilizare adecvată, sub forma unui ansamblu integrat şi dinamic, a cunoştinţelor, abilităţilor (cognitive, acţionale, relaţionale) şi a altor achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii problemă, în diferite contexte şi în condiţii de eficienţă.
În contextul Cadrului European al Calificărilor, competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei
Declaraţia de la Copenhaga (29-30 noiembrie 2002) privind recunoaşterea calificărilor
▪ Cercetarea modalităţilor în care transparenţa, comparabilitatea, transferabilitatea şi recunoaşterea competenţelor şi/sau a calificărilor, între toate ţările şi la diferite niveluri, pot fi promovate prin elaborarea nivelurilor de referinţă, a principiilor comune pentru certificare şi prin măsuri comune, inclusiv prin transferul sistemului de credite în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
▪ Creşterea sprijinului acordat dezvoltării competenţelor şi calificărilor la nivel sectorial, prin revitalizarea cooperării şi coordonării, în special prin implicarea partenerilor sociali. Cîteva iniţiative bilaterale, multinaţionale sau ale comunităţii, inclusiv cele deja identificate în diferite sectoare cu scopul recunoaşterii reciproce a calificărilor, ilustrează această abordare.
▪ Elaborarea unui set comun de principii privind validarea învăţării non-formale şi informale, în scopul asigurări unei mai mari compatibilităţi între abordările din diferite ţări şi de la diferite niveluri.
Consilier – cadru didactic care la întocmirea contractului de studiu consiliază elevul în constituirea traseului individual de studii prin selectarea disciplinelor din planul de învăţămînt.
Contract de studii – contract educaţional încheiat între elev şi instituţia de invaţamînt, reprezentată prin director, care conţine obligaţiile părţilor şi lista unităţilor de curs cu creditele aferente pe care elevul se angajează să le urmeze.
Credit pentru rezultatele învăţării - 1) un set de rezultate ale învăţării ale unei persoane, care au fost evaluate şi care pot fi acumulate în vederea obţinerii unei calificări sau transferate altor programe de învăţare sau calificări .
În cazul ECVET creditul este o unitate de măsură convenţională a volumului de muncă (exprimat în timp) pretins unei persoane instruite (elev) sub toate formele ei: orele de contact direct cu profesorul în procesul de instruire, orele de studiu individual şi cele de evaluare.
Criterii de evaluare - descrierea cerinţelor înaintate unei persoane instruite (elev), pentru a demonstra că finalităţile de studii preconizate au fost realizate.
Curriculum - ansamblul structurat al conţinuturilor pedagogice, formelor de interacţiune didactică şi experienţelor de învăţare care conduc la o diplomă de studii medii de specialitate.

Curs / Unitate de curs / Disciplină - expunere, predare a unei materii de studiu sub forma unui ciclu de lecţii; oră sau totalitatea orelor de program destinate acestei expuneri; o parte, evaluată separat, a programului de studii care este, de regula, complex. Programele de studii complete constau dintr-o serie de cursuri.
Curs opţional - un curs care constituie parte componentă a programului de studii, dar nu este obligatoriu pentru toţi elevii.
Curs la liberă alegere - un curs dintr-un program de studii oferit, de regulă, de altă specialitate decît cea de bază, care poate fi considerat ca parte a programului de studii, dar nu este obligatoriu şi este selectat de către o parte din elevi prin includerea în Contractul individual de studii.
Curs preliminar (precondiţie, prerechizit) – unitatea de curs, realizarea căreia se încheie cu obţinerea creditelor aferente şi repezintă o condiţie pentru solicitarea altei unităţi de curs din planul de învăţămînt.
Domeniu/specialitate – direcţie de pregătire generală şi/sau specifică menţionată în Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate.
Dosarul informaţional instituţional/Catalogul cursurilor /– ghid propus pentru utilizare persoanelor interesate care conţine informaţii cu privire la programele oferite (planurile de învăţămănt, descrierile unităţilor de curs), informaţie esenţială despre instituţie, regulamente academice şi administrative, informaţie practică utilă.
Deprindere - cunoştinţele şi experienţa necesare pentru realizarea unei sarcini specifice sau practicarea unei ocupaţii/meserii/profesii.
ECVET ( Sistemul European de Credite în VET)
ECVET reprezintă un sistem cu un ansamblu de reguli prin care în baza unor proceduri specifice de comparare şi creditare a cursurilor, unei persoane instruite îi sînt recunoscute perioade de studiu la altă instituţie de învăţămînt, facilitînd mobilitatea academică a elevilor în întreaga Europă.
ECVET este un sistem centrat pe elev, bazat pe cantitatea de lucru necesară persoanei instruite (elevului), pentru a realiza obiectivele unui program de studii. Acestea sînt de preferinţă specificate în termeni de finalităţi de studii/rezultate ale învăţării.
ECVET se bazează pe convenţia, potrivit căreia, 60 de credite măsoară cantitatea de lucru a unei persoane instruite (elev) la învăţămînt cu frecvenţa la zi pe durata unui an de studiu. Aceste 60 de credite sînt apoi alocate cursurilor pentru a descrie proporţia volumului de lucru a persoanei instruite (elevului), cerut pentru realizarea finalităţilor de studiu. Transferul de credite este garantat prin acorduri explicite semnate de instituţia din ţară, instituţia gazdă şi elevul mobil.
Evaluare, examinare - totalitatea metodelor şi a proceselor (teste, examene, proiecte şi portofolii etc.), utilizate pentru evaluarea performanţelor (cunoştinţelor, deprinderilor, abilităţilor şi atitudinilor (competenţelor) unei persoane şi care duce la o formă de certificare. În cadrul instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate prin evaluare-examinare se apreciază progresul elevului la curs. Instrumentele de evaluare pot fi folosite de elevi pentru a-şi evalua propriile progrese (apreciere de formare) sau de către instituţia care stabileşte dacă elevul a dobîndit finalităţile de studii la curs (apreciere de totalizare). Examen de absolvire - examen susţinut în faţa unei comisii speciale, după absolvirea unei instituţii de învăţămînt mediu de specialitate, în vederea obţinerii diplomei de studii medii de specialitate.
Evaluare continuă - evaluarea continuă se efectuează în cadrul perioadei de învăţare încheindu-se cu o evaluare finală.
Evaluarea rezultatelor învăţării - metode şi procese utilizate pentru stabilirea măsurii în care o persoană care învaţă a dobîndit cunoştinţe, abilităţi şi competenţe specifice.
Diploma - document doveditor de studii eliberat oficial de o instituţie de învăţămînt, care atestă domeniul calificării profesionale (şi eventual, specialitatea) conferind deţinătorului anumite drepturi, unele fiind reglementate prin lege.
Diploma descrie calificarea acordată de instituţia de învăţămînt mediu de specialitate după încheierea cu succes a programului de studiu. Într-un sistem bazat pe principiul acumulării creditelor programul este completat prin acumularea unui număr exact de credite, acordate pentru obţinerea finalităţilor de studii.
Finalităţile de studiu (rezultatele învăţării) - finalităţile de studii sînt descrieri a ceea ce un elev trebuie să cunoască, să înţeleagă şi/sau să fie capabil să demonstreze/să facă după încheierea unui proces de învăţare şi includ trei componente: cunoştinţe, abilităţi şi competenţe, descrise ca rezultate personale şi profesionale. Este strict necesară utilizarea unor criterii corespunzătoare de evaluare, care ar permite confirmarea dobîndirii finalităţilor de studii preconizate pentru o unitate de curs/program de studii. Finalităţile de studii şi criteriile de evaluare, specifică cerinţele pentru acordarea creditului, pe cînd nota este calificativul care reprezintă, printr-o cifră sau o menţiune specială, aprecierea cunoştinţelor unui elev - condiţie pentru acordarea creditului. Transferul şi acumularea de credite sînt facilitate dacă finalităţile de studii indică cu precizie însuşirile pentru care se acordă creditul.
Instituţie competentă - instituţie responsabilă de conceperea şi acordarea calificărilor sau de recunoaşterea unităţilor ori a altor funcţii legate de ECVET, precum acordarea de credite de studii, evaluarea, validarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării în conformitate cu normele şi practicile existente.
Învăţămînt la distanţă
Învăţămîntul la distanţă reprezintă procesul de predare-învăţare-evaluare în baza şi cu utilizarea tehnologiilor de comunicare şi informare avansate. Acesta de obicei fixează mijloacele „e” (electronice) de studiu.
Mobilitate – încadrarea elevilor şi personalului didactic în programe de studii realizate în conformitate cu legislaţia în vigoare, bazate pe recunoaşterea calificărilor.
Nota
Nota reprezintă o măsură numerică sau un calificativ folosit pentru a descrie rezultatele evaluării la un curs aparte sau în cadrul unei scale bine definite.
Ora de contact
O perioadă stabilită de predare, timp cînd profesorul contactează nemijlocit cu elevii.
Perioadă de studiu
Numărul de ore de studiu de care are nevoie un elev mediu pentru a dobîndi finalităţile de studiu preconizate într-un program necesare pentru a obţine, după o evaluare respectivă, creditele alocate acestuia.
Plan de învăţămînt – ansamblu de unităţi de curs şi activităţi programate pentru instruire şi evaluare, reunite într-o concepţie unitară din punctul de vedere al conţinutului formativ şi al desfăşurării în timp, în scopul pregătirii şi formării unui specialist într-un anumit domeniu cu diploma recunoscută.
Stagii de practică – formă de învăţămînt care constă în activităţi, desfăşurate sub conducerea unor cadre didactice de specialitate, pe teren, laboratoare specifice şi/sau la întreprinderi/organizaţii, în vederea aplicării cunoştinţelor obţinute la anumite discipline.
Promovare (a unui curs): Obţinerea creditelor alocate cursului respectiv prin îndeplinirea activităţilor specificate de către titularul de curs (lucrări practice, teme, referate etc.) şi obţinerea unei note promovabile la forma de examinare cu care se încheie cursul.
Recunoaştere
a) Recunoaşterea formală: procesul de acordare a unui statut oficial deprinderilor şi/sau competenţelor demonstrate de o persoană prin:
- acordarea unui certificat/diplome sau
- acordarea echivalării, unităţilor de credite, validarea deprinderilor şi/sau competenţelor.
b) Recunoaştere socială: confirmarea valorii deprinderilor şi/sau a competenţelor unei persoane de către partenerii economici şi sociali.
Elev mobil – elev inclus în programe de mobilitate care în baza unui acord între două instituţii realizează un program de scurtă durată într-o instituţie-gazdă.
Supliment la Diplomă
Suplimentul la Diplomă reprezintă o anexă la o diploma oficială care asigură o descriere a naturii, nivelului, contextului şi statutului studiilor realizate şi încheiate de titularul diplomei. Suplimentul se bazează pe modelul furnizat de Comisia Europeană, Consiliul Europei şi UNESCO/CEPES. Suplimentul asigură transparenţa internaţională şi recunoaşterea academică/profesională a calificărilor.
Lucrare/proiect de diploma
Lucrarea/proiectul de diploma este un raport oficial prezentat în formă scrisă, elaborat prin activitate de cercetare independentă, care reprezintă condiţie pentru acordarea unei calificări.
Recunoaşterea rezultatelor învăţării – proces de atestare a rezultatelor învăţării dobîndite oficial prin acordarea de calificări.
Rezultate ale învăţării – declaraţie cu privire la ceea ce o persoană care învaţă cunoaşte, înţelege şi este capabilă să realizeze la finalităţile unui proces de învăţare şi care sînt definite sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe.
Unitate de rezultate ale învăţării – o componentă a unei calificări care constă într-un set coerent de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe care pot fi evaluate şi validate.
Volum de lucru
Volumul de lucru include toate activităţile de studii necesare dobîndirii finalităţilor de studiu (ore teoretice şi practice, ore de laborator, studiu individual, stagii de practică, informaţie de recuperare etc.).