(022) 54-96-95, (022) 54-93-47

ciab@list.ru

Regulamentul privind organizarea stagiilor de practică

 1. I. Prevederi generale
 2. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practica în Colegiul Internaţional de Administrare şi Business, în continuare Regulament, stabileşte cadrul normativ privind planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică în cadrul programelor de formare profesională în corespundere cu Cadrul Naţional al Calificărilor pe domenii de formare profesională.
 3. Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul formării/ dezvoltării competenţelor profesionale ale elevilor, specifice calificării profesionale.
 4. Stagiile de practică se realizează în ateliere, laboratoare, subdiviziuni al Colegiului, întreprinderi, organizaţii, companii, societăţi comerciale, firme, asociaţii, ş.a., de regulă, cu performanţe în domeniul respectiv din republica Moldova şi de peste hotare, identificate de către Colegiului în cadrul parteneriatului social în baza contractelor privind efectuarea stagiilor de practică sau în cadrul proiectelor internaţionale.
 5. Statutul elevului, pe toată durata stagiilor de practică, este de elev al Colegiului Internaţional de Administrare şi Business.
 6. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul:

a)     Codul educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014;

b)     Codul muncii, nr. 154 din 28.03.2003;

c)    Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1086 din 29 decembrie 2016;

d)    Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor si calificărilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar si postsecundar nonterţiar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.853 din 14.12.2015;

e)    Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin OME nr.550 din 10.06.2015;

f)    Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic, aprobat prin OME nr.1128 din 26.11.2015;

g)    Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar si postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de credite de studii transferabile, aprobat prin OME nr.1205 din 16.12.2015;

h)     Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin OME nr. 234 din 25.03.2016.

 1. În conţinutul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate se definesc după cum urmează:

a)      Stagii de practică - activităţi desfăşurate de elevi, în conformitate cu planul de învăţământ, care au drept scop formarea competenţelor profesionale, consolidarea cunoştinţelor teoretice însuşite în cadrul programului şi formarea / dezvoltarea / consolidarea abilitaţilor practice în concordanţă cu Curriculumul în învăţământul profesional tehnic.

b)      Unitate economică / Partener de practică - instituţia, întreprinderea, organizaţia, societatea comercială sau orice altă persoană juridică, care desfăşoară activităţi compatibile cu domeniul de formare profesională şi poate participa la procesul de instruire practică al elevilor.

c)      Conducător de practică din cadrul instituţiei de învăţământ - cadru didactic, desemnat prin ordin de către Colegiului, specialist în domeniu, care asigură planificarea, organizarea, evaluarea şi buna desfăşurare a stagiului de practică.

d)      Conducător de practică din cadrul unităţii economice - persoană desemnată de partenerul de practică, care asigură respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către elev a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

e)      Contract privind efectuarea stagiului de practică - acord încheiat între instituţia de învăţământ profesional tehnic, în persoana directorului şi partenerul de practică (Anexa nr. 1).

f)                  Convenţie-cadru de parteneriat - acord încheiat între instituţia de învăţământ profesional tehnic, în persoana directorului şi partenerul de practică pe termen mediu (3-5 ani).

 1. Tipurile şi obiectivele stagiilor de practică
 2. Planul de învăţămînt prevede următoarele tipuri de stagii de practică:

a)      practica de iniţiere în specialitate;

b)    practica de specialitate: tehnologică;

c)      practica ce anticipează probele de absolvire;

d)     forme alternative de instruire practică.

 1. Tipurile, durata, perioada de desfăşurare şi numărul de credite alocat stagiilor de practică sunt determinate în planurile de învăţământ, în strictă corespundere cu competenţele profesionale solicitate specialistului într-un anumit domeniu de formare profesională.
 2. Practica de iniţiere în specialitate familiarizează elevii cu bazele programului de formare profesională şi asigură obţinerea deprinderilor primare în cadrul domeniului selectat. Acest tip de practică se realizează în instituţii de învăţământ profesional tehnic, cabinete, laboratoare, ateliere, centre de calcul, staţiuni didactico-experimentale şi de cercetare, unităţi de producţie ale instituţiilor de învăţământ profesional tehnic sau la unităţi economice de profil.

10. Stagiile de practică de specialitate se realizează în cadrul unităţilor economice şi au drept scop formarea abilităţilor şi competenţelor, privind efectuarea atribuţiilor şi sarcinilor de lucru în cadrul întreprinderilor industriale, corespunzătoare calificării, aprofundarea cunoştinţelor teoretice prin studiul şi cunoaşterea metodologiei de aplicare a acestora în activitatea de producţie. Acest stagiu poate fi organizat şi în atelierele instituţiei de învăţământ, cu condiţia îndeplinirii curriculumului stagiului de practică respectiv.

11. Practica ce precede probele de absolvire are drept scop dezvoltarea continuă a abilităţilor şi competenţelor profesionale în acord cu specificul atribuţiilor şi sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale, precum şi documentarea, colectarea materialelor, informaţiei, confecţionarea produselor etc., necesare pentru susţinerea probelor de absolvire / calificare sau în corespundere cu tema proiectului / lucrării de diplomă.

12. Forme alternative de instruire practică: activităţi de voluntariat în domeniul de formare profesională etc.

 1. Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică

13. Colegiul este responsabil de planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică ale elevilor.

14. Practica se desfăşoară în baza curriculumului stagiului de practică.

15. Stagiile de practică se desfăşoară în componenţa deplină a grupei, în subgrupe similar divizării pentru realizarea lucrărilor practice / de laborator, echipe a câte 3 ^8 persoane sau individual în funcţie de caracterul şi conţinutul lucrărilor, forma organizării muncii şi capacităţile tehnologice ale unităţilor economice. Numărul de elevi în subgrupe se indică în planurile de învăţământ.

16. Repartizarea elevilor la toate tipurile de stagii de practică se realizează prin ordinul directorului instituţiei de învăţământ profesional tehnic cu indicarea perioadei, tipului şi locului de desfăşurare a stagiului de practică. Ordinul se contrasemnează de către directorul adjunct pentru instruire practică şi producere, conducătorul de practică din cadrul instituţiei de învăţământ şi se aduce la cunoştinţă fiecărui elev contra semnătură.

17. Stagiile de practică efectuate în cadrul unităţilor economice se organizează şi se desfăşoară în baza Contractului privind efectuarea stagiului de practică (Anexa nr. 1) şi / sau a Convenţiei- cadru de parteneriat.

18. Modalitatea de identificare a unităţii economice pentru desfăşurarea stagiului de practică se realizează după cum urmează:

a)      unitatea economică este selectată la propunerea elevului. Analiza şi validarea locurilor de practică selectate de elevi se realizează de către instituţia de învăţământ profesional tehnic;

b)     unitate economică propusă de către Colegiul.

19. Delegarea elevilor la stagiile de practică este anticipată de informarea acestora cu privire la tipul, locul efectuării stagiului de practică, normele şi cerinţele securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi alte aspecte organizatorice. Elevilor li se înmânează:

 1. Ordin / extras din ordinul de repartizare la stagiul de practică;
 2. Curriculumul stagiului de practică;
 3. Agenda formării profesionale (Anexa nr. 2);

20. Elevul, în prima zi de practică, prezintă conducerii unităţii economice ordinul / extrasul din ordin de repartizare la stagiul de practică la unitatea economică şi Agenda formării profesionale.

21. Repartizarea elevilor la locurile de practică în cadrul unităţii economice se autorizează prin ordinul conducătorului întreprinderii cu desemnarea conducătorului de practică.

22. Agenda formării profesionale (Anexa nr. 2) reprezintă un instrument de înregistrare şi monitorizare a activităţilor realizate de către elevi la locul de desfăşurare a stagiului de practică. Agenda include:

 1. Denumirea instituţiei de învăţământ, grupa;
 2. Numele prenumele elevului;
 3. Perioada, durata desfăşurării stagiului de practică;
 4. Conducătorul de practică din cadrul instituţiei de învăţământ;
 5. Conducătorul de practică din cadrul unităţii economice în cazul stagiilor de practică efectuate în unităţi economice;
 6. Foaia de delegaţie, în cazul stagiilor de practică efectuate în cadrul unităţilor economice;
 7. Drepturile şi obligaţiile elevului;
 8. Activităţile şi sarcinile de lucru, inclusiv sarcinile individuale prevăzute în curriculum;
 9. Vizite de studii;
 10. Descrierea activităţilor realizate zilnic în cadrul stagiului de practică (se completează de elev în perioada stagiului de practică şi săptămânal se confirmă de către conducătorul stagiului de practică);
 11. După caz, în agenda, pot fi introduse compartimente precum: participarea în activitatea colectivului de muncă, activitatea de cercetare realizată de către elev, lucrul individual efectuat de către elev în perioada stagiului de practică, referinţe bibliografice etc.
 12. Instrucţiuni cu privire la realizarea Raportului stagiului de practică;
 13. Concluziile şi sugestiile elevului cu privire la stagiul de practică;
 14. Evaluarea activităţii elevului în perioada stagiului de practică;
 15. Rezultatele susţinerii stagiului de practică.

23. Evaluarea stagiului de practică se realizează atât în perioada de desfăşurare, cât şi la finalizarea acestei activităţi.

24. Promovarea stagiilor de practică constituie una dintre condiţiile de promovare şi admitere la probele de absolvire / calificare.

25. Elevul, la finalizarea stagiului de practică, prezintă conducătorului de practică din cadrul instituţiei de învăţământ / comisiei de evaluare Agenda formării profesionale şi susţine Raportul stagiului de practică. Modalitatea de evaluare a stagiului de practică şi de susţinere a Raportului este prevăzută în curriculumul stagiului de practică.

26. Creditele de studii transferabile se acordă pentru nota de promovare 5.00 şi mai mult.

27. Elevii, care nu au realizat programul stagiului de practică din motive întemeiate şi neîntemeiate, sunt încadraţi repetat la stagiul de practică, ţinându-se cont de posibilităţile desfăşurării acesteia pe parcursul vacanţei sau a semestrului ulterior, după un orar stabilit de către instituţia de învăţământ.

28. Notele obţinute la stagiul de practică se iau în calculul mediei academice semestriale a elevului.

29. Elevii sunt în drept să participe în activităţi de voluntariat la domenii de utilitate publică conexe domeniului de formare profesională şi specialităţii cu acordul instituţiei de învăţământ profesional tehnic şi să acumuleze până la 5 credite de studii tranferabile anual. Voluntariatul prestat de elevi în scopul dezvoltării aptitudinilor şi formării experienţei profesionale, confirmat prin carnet de voluntar sau alte acte, poate fi considerat practică de iniţiere sau practică de specialitate, cu condiţia respectării Curriculumului în învăţămîntul profesional tehnic.

30. La solicitarea partenerilor de practică, stagiul de practică poate fi desfăşurat, cu acordul Ministerului Educaţiei, peste hotarele ţării. În acest caz, instituţia de învăţământ este responsabilă de organizarea şi desfăşurarea stagiului, întocmirea actelor cu privire la asigurarea securităţii şi sănătăţii elevilor atât în cadrul unităţii economice, cât şi în afara orelor de program, revenirea elevilor de la stagiile de practică.

31. Demersul instituţiei cu privire la delegarea elevilor la stagii de practică peste hotare se prezintă Ministerului Educaţiei cu cel puţin 30 zile înainte, cu anexarea următoarelor acte:

 1. Acordul în scris al elevilor şi al părinţilor;
 2. Contractul privind efectuarea stagiului de practică cu indicarea condiţiilor de lucru, excluderea activităţii pe timp de noapte, respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, asigurarea respectării legislaţiei muncii a Republicii Moldova şi prezentului Regulament;
 3. Asigurarea medicală pe toată perioada stagiului de practică;
 4. Asigurarea condiţiilor de cazare şi de trai;
 5. Modalitatea de deplasare şi revenire la / de la destinaţie;
 6. Ordinul instituţional de repartizare la stagiul de practică al elevilor / elevului şi de desemnare a coordonatorului de practică din cadrul instituţiei de învăţământ;
 7. Alte prevederi speciale (viza, diurna, condiţii speciale etc.).

32. În cadrul stagiilor de practică, pot fi organizate, dacă este necesar, activităţi de instruire suplimentară pentru unii elevi, astfel încât aceştia să poată atinge cel puţin nivelul minim de performanţă necesar promovării.

 1. Obligaţiunile părţilor

33. Colegiul Internaţional de Administrare şi Business:

 1. în temeiul curriculumului planifică, organizează, coordonareză şi evaluează stagiile de practică ale elevilor;
 2. asigură respectarea termenelor de efectuare a stagiilor de practică în conformitate cu planul de învăţământ;
 3. organizează şi supraveghează nemijlocit îndeplinirea activităţilor proiectate în cele mai bune condiţii, inclusiv asigură condiţii adaptate necesităţilor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale;
 4. încheie contracte privind efectuarea stagiilor de practică ale elevilor şi convenţii-cadru de parteneriat cu unităţile economice de profil;
 5. desemnează prin ordin conducătorul de practică din cadrul instituţiei de învăţământ, responsabil de stagiul de practică desfăşurat în unităţi economice.

34. Partenerul de practică / unitatea economică:

 1. asigură respectarea prevederilor contractului / convenţiei-cadru de parteneriat privind efectuarea stagiilor de practică ale elevilor;
 2. organizează şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea eficientă a stagiului de practică în corespundere cu curriculumul stagiului de practică;
 3. desemnează conducătorul de practică din cadrul unităţii economice din rândul specialiştilor de înaltă calificare şi cu experienţă în domeniu;
 4. asigură accesul elevilor la fondul de literatură de specialitate de care dispune unitatea economică, diverse proiecte de dezvoltare, alte materiale, la utilajul şi echipamentele corespunzătoare, în conformitate cu curriculumul stagiilor de practică;
 5. efectuează instructajul elevilor privind aspecte de organizare şi norme de protecţie / de securitate a muncii;
 6. evaluează nivelul competenţelor profesionale obţinute de elev, precum şi comportamentul şi modalitatea de integrare a acestuia în activitatea unităţii economice.

35. Elevii au dreptul:

 1. să aleagă unităţile economice de profil, capabile să asigure condiţii suficiente pentru organizarea şi desfăşurarea stagiului, iniţiind procedura de încheiere a contractului cu cel puţin 60 de zile anterior peroadei de desfăşurare a stagiului de practică;
 2. să solicite recunoaşterea voluntariatului prestat opţional, în acelaşi timp sau consecutiv, în una sau mai multe instituţii, cu care instituţia de învăţământ profesional tehnic a încheiat contract / acord de colaborare, cu condiţia respectării Curriculumului în învăţămîntul profesional tehnic;
 3. să realizeze stagiile de practică în străinătate conform prevederilor prezentului Regulament;
 4. să pretindă la condiţii de muncă corespunzătoare la locul de desfăşurare a stagiului de practică: echipat cu utilaj, materiale etc;
 5. să fie informat, în detalii, privind obiectivele şi conţinutul stagiului de practică;
 6. să intervină cu propuneri, vizând organizarea şi efectuarea stagiului de practică;
 7. să adreseze întrebări conducătorilor stagiului de practică.

36. Elevii sunt obligaţi:

 1. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru respectarea cerinţelor şi normelor de securitate şi sănătate în muncă, pe toată durata stagiului de practică;
 2. să respecte cu stricteţe orarul de lucru şi să frecventeze stagiile de practică;
 3. să se prezinte la stagii de practică în termenii stipulaţi în ordin / extras din ordin de repartizare la unitatea economică;
 4. să respecte cu stricteţe disciplina muncii;
 5. să respecte Regulamentul intern al instituţiei de învăţământ şi al unităţii economice;
 6. să se comporte academic şi cuviincios faţă de personalul unităţii economice;
 7. să se integreze în colectivul unităţii economice;
 8. să îndeplinească, în perioada stagiului de practică, numărul de ore prevăzut în planul de învăţământ şi să recupereze zilele / orele absentate motivat sau nemotivat la sfârşitul perioadei sau în intervalul de timp stabilit;
 9. să prezinte conducătorilor de practică certificatul de motivare / certificatul medical dacă elevul a lipsit motivat;
 10. să realizeze integral cerinţele curriculumului stagiului de practică;
 11. să consemneze întreaga activitate în Agenda formării profesionale şi să prezinte Raportul stagiului de practică;
 12. să respecte întocmai prezentul Regulament şi să execute dispoziţiile şi recomandările conducătorilor stagiului de practică în strictă conformitate cu prescripţiile conducerii instituţiei.
  1. Aspecte financiare

37. Stagiile de practică efectuate în atelierele, laboratoarele şi subdiviziunile instituţilor de învăţământ sub conducerea conducătorilor de practică din cadrul instituţiei de învăţământ / profesorilor de instruire practică se includ în norma didactică anuală a cadrului didactic.

38. Conducătorii de practică din cadrul unităţilor economice pot fi salarizaţi de către instituţia de învăţământ profesional tehnic în baza contractelor de muncă pe perioadă determinată în limita numărului de ore, prevăzut în planul de învăţământ.

39. Responsabililor de stagiile de practică ale elevilor în cazul în care se deplasează la locul de desfăşurare a stagiului, li se achită (în limita alocaţiilor bugetare) diurna şi costul biletelor de călătorie.

 1. Dispoziţii speciale

40. Dacă conţinutul muncii prestate corespunde cerinţelor curriculumului stagiului de practică, elevii pot fi angajaţi în cadrul unităţii economice. Condiţiile de angajare ale elevilor, programul zilei şi al săptămânii de muncă pentru elevi va corespunde normelor Codului Muncii. Remunerarea muncii elevului în perioada de practică se face conform legislaţiei în vigoare.

41. Autorităţile publice, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în conformitate cu art. 67, pct. 5 din Codul educaţiei al Republicii Moldova sunt obligate să ofere anual locuri pentru stagiile de practică în producţie în proporţie de cel puţin 10 la sută din efectivul de personal.

42. În cazul în care derularea stagiului de practică efectuat în cadrul unităţii economice nu corespunde angajamentelor Contractului privind efectuarea stagiului de practică / Convenţiei-cadru de parteneriat, directorul instituţiei de învăţământ profesional tehnic este în drept de a rezilia contractul şi de a redirecţiona elevul la o altă unitate economică pentru continuarea stagiului de practică.

Anexa 1

CONTRACT

PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

Prezentul contract se încheie între:

Instituţia de învăţământ profesional tehnic ___Colegiul Internaţional de Administrare şi Business__,

în persoana directorului _____________________________________ pe de o

parte şi Unitatea economică ________________________________________________________,

reprezentată de _______________________________________________________________pe de

(numele şi funcţia)

altă parte, privind organizarea, efectuarea şi evaluarea stagiilor de practică ale elevului (ei)/elevilor:

Specialitatea

 

Grupa

 

Anul de studii

Numele prenumele elevului (ei)/ elevilor

 

 

 

 

 

 

 

Art 1. Obiectul contractului.

Contractul stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică, în scopul formării competenţelor profesionale, consolidarea cunostinţelor teoretice însuşite în cadrul programului şi formarea / dezvoltarea / consolidarea abilitaţilor practice în concordanţă cu Curriculumul în învăţământul profesional tehnic.

Art. 2. Statutul elevului.

Statutul elevului ce efectuează stagiul de practică la unitatea economică rămâne, pe toată durata stagiului de practică, de elev al instituţiei de învăţământ profesional tehnic.

Art. 3. Tipul, durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică.

3.1. Tipul stagiului de practică _______________________________ .

3.2. Durata stagiului de practică _____________________ (săptămâni, zile).

3.3. Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la __________ (zi/lună/an) până la _______.

Art. 4. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică.

Unitatea economică trebuie să ofere elevului condiţii şi sarcini în legătură directă cu calificarea şi competenţele profesionale pe care elevul trebuie să le obţină conform curriculumului stagiului de practică.

Activităţile desfăşurate de elev în cadrul stagiului de practică:

• ____________________________________________________________________________;

• ____________________________________________________________________________;

• ____________________________________________________________________________;

• ____________________________________________________________________________.

Produse elaborate în cadrul stagiului de practică:

• ____________________________________________________________________________;

• ____________________________________________________________________________;

• ____________________________________________________________________________;

• ____________________________________________________________________________;

Art. 5. Persoane responsabile de desfăşurarea stagiului de practică.

5.1. Conducătorul de practică din cadrul instituţiei de învăţământ profesional tehnic:

Dl/Dna ___________________________________

Funcţia ___________________________________

Telefon _________________________

e-mail __________________________

5.2. Conducătorul de practică din cadrul unităţii economice:

Dl/Dna ___________________________________

Funcţia ___________________________________

Telefon _________________________

e-mail __________________________

Art. 6. Plata şi obligaţiile sociale.

Elevul nu poate pretinde la salariu din partea unităţii economice, cu excepţia situaţiei în care are statut de angajat.

Art. 7. Responsabilităţile elevului – se descriu conform prezentului Regulamentul, precum şi în conformitate cu Regulamentele interne ale instituţiei de învăţământ profesional tehnic / unităţii economice.

Art. 8. Responsabilităţile unităţii economice.

8.1. Unitatea economică desemnează un conducător pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaţi.

8.2. În cazul nerespectării de către elev a obligaţiilor şi a Regulamentului intern de activitate, unitatea economică va contacta conducătorul de practică din cadrul instituţiei de învăţământ, pentru aplicarea sancţiunilor conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ profesional tehnic.

8.3. Înainte de începerea stagiului de practică, unitatea economică instruieşte elevul / elevii cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Unitatea economică ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii si sănătăţii în muncă a elevului, precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale. Unitatea economică, pe durata desfăşurării stagiului de practică, îi asigură elevului accesul liber la serviciul medical al întreprinderii.

8.4. Unitatea economică organizează şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea eficientă a stagiului de practică în corespundere cu curriculumul stagiului de practică;

8.5. Unitatea economică pune la dispoziţia elevului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor nominalizate în curriculumul stagiului de practică.

8.6. Unitatea economică asigură accesul elevilor şi al conducătorului de practică din cadrul instituţiei de învăţământ pe teritoriu / la locurile de muncă.

Art. 9. Obligaţiile instituţiei de învăţământ profesional tehnic.

9.1. Instituţia de învăţământ desemnează un conducător de practică, responsabil de planificarea, organizarea şi monitorizarea desfăşurării stagiului de practică. Conducătorul de practică din cadrul instituţiei de învăţământ, împreună cu conducătorul de practică din cadrul unităţii economice în baza curriculumului stagiului de practică stabilesc sarcinile elevului în funcţie de specificul întreprinderii şi locului de muncă.

9.2. În cazul în care derularea stagiului de practică nu este în conformitate cu angajamentele luate de către unitatea economică în cadrul prezentului contract, conducătorul de practică din cadrul instituţiei de învăţământ poate decide întreruperea stagiului de practică conform contractului, după informarea prealabilă a conducătorului unităţii economuice şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.

Art. 10. Evaluarea stagiului de practică prin credite de studii transferabile.

Numărul de credite de studii transferabile alocate în planul de învăţământ pentru stagiul de practică

_____________.

Art.11. Evaluarea stagiului de practică.

11.1. În timpul derulării stagiului de practică, conducătorii stagiului de practică vor evalua permanent nivelul competenţelor profesionale dobândite de elev, comportamentul şi modalitatea de integrare a acestuia în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea Regulamentului intern al unităţii economice etc.).

11.2. Periodic şi după încheierea stagiului de practică, elevul prezentă conducătorului de practică Agenda stagiului de practică completată în corespundere cu cerinţele specificate.

11.3. La finalizarea stagiului de practică, conducătorul de practică din cadrul unităţii economice apreciază cu calificativ / notă nivelul de achiziţionare a competenţelor practice şi eliberează referinţa. Rezultatul acestei evaluări stă la baza notării elevului.

Art.12. Sănătatea şi securitatea în muncă.

12.1. Unitatea economică asigură respectarea prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a elevului pe durata stagiului de practică.

12.2. Elevului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare.

12.3. În cazul unui accident suportat de către elev, fie în timpul lucrului, fie în timpul deplasării la / de la lucru, unitatea economică va înştiinţa asiguratorul şi conducătorul de practică din cadrul instituţiei de învăţământ cu privire la accidentul care a avut loc.

Art.13. Prevederi finale.

13.1. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul tuturor părţilor, modificările consemnându-se într-un proces verbal anexat la contract.

13.2. Litigiile apărute între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

13.3. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării de către părţi şi este valabil până la executarea de către părţi a obligaţiilor ce le revin în baza prezentului contract.

13.4. Prezentul contract este întocmit în două exemplare la data: __________________(zi/lună/an), fiecare având aceiaşi putere juridică.

13.5. Prezentul contract intră în vigoare la data de __________________(zi/lună/an) şi expiră la data de __________________(zi/lună/an),

ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR ŞI SEMNĂTURILE

REPREZENTANŢILOR

Instituţia de învăţământ:                                                                           Unitatea economică:

Colegiul Internaţional de Administrare şi Business _____________________

___Republica Moldova, Chişinău________                                                    _____________________

___Str. Sarmizegetusa 48/8_____

Telefoane: 022- 54-96-95

Fax: 022- 27- 11- 74

c/f 1004600056169                                                                                     ______________________

Director                                                                                                     Director

___________________________                                                                _______________________

L.Ş.                                                                                                            L.Ş.

 

Anexa 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Colegiul Internaţional de Administrare şi Business

Instituţia de învăţământ profesional tehnic

 

AGENDA FORMĂRII PROFESIONALE

Stagiul de practică_____________________________________________________________

tipul stagiului de practică

Elevul (a)____________________________________________________________________

numele, prenumele

Specialitatea__________________________________________________________________

Anul de studii_______________ Grupa____________________________________________

Tipul stagiului de practică______________________________________________________

Locul  de  efectuare  a  stagiului  de  practică

____________________________________________

denumirea unităţii economice /subdiviziunea instituţiei de învăţământ

 

Conducător de practică din cadrul instituţiei de învăţământ _____________________________

funcţia

____________/ ________________________________/

semnătura numele, prenumele

 

Conducător de practică din cadrul unităţii economice__________________________________

funcţia

____________/ _______________________________________/

semnîătura numele, prenumele

 

Durata stagiului de practică: de la ______________________________

ziua, luna, anul

până la ____________________________

ziua, luna, anul

 

Director / director adjunct al instituţiei de învăţământ____________/ ___________________/

semnătura numele şi prenumele

____ _______________  20 _____

ziua luna anul

L.Ş.

 

FOAIE DE DELEGAŢIE

Colegiul Internaţional de Administrare şi Business, în temeiul Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar şi a contractului privind efectuarea stagiilor de practică nr. ____ din _________________

data

încheiat cu_______________________________________________________________________

unitatea economică

deleagă elevul (a) ________________________________________________________________

numele şi prenumele

pentru efectuarea stagiului de practică _________________________________________________

tipul practicii

în localitatea ________________________ la ___________________________________________

unitatea economica

Locul de muncă __________________________________________________________________

postul sau funcţia conform curriculumului stagiului de practică

 

Durata stagiului de practică__________________________________________________________

numărul de săptămâni sau zile

 

Elevul a plecat de la_______________________________                     ____ ____________ 20___

 

instituţia de învăţământ                               data plecării

 

Director adjunct pentru instruire practică şi producere:______________ / ____________________ /

semnătura numele şi prenumele

 

Elevul a sosit la destinaţie________________________              ____ _________________ 20___

unitatea economică              data sosirii

 

Conducător de practică din cadrul unităţii economice:______________ / ____________________ /

semnătura numele şi prenumele

 

Elevul a plecat de la_______________________________          ____ _______________ 20___

unitatea economică                                      data plecării

 

Conducător de practică din cadrul unităţii economice:_______________ / ___________________ /

semnătura numele şi prenumele

 

Elevul a sosit la destinaţie_________________________             ____ _________________ 20__

instituţia de învăţământ                       data sosirii

 

Director adjunct pentru instruire practică şi producere:_____________ /_____________________/

semnătura numele şi prenumele

 

* se completează pentru stagiile de practică efectuate în cadrul unităţilor economice

 

 

I. CONTEXT GENERAL

Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul formării / dezvoltării competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale. Stagiile de practică se desfăşoară în baza curriculumului, care identifică competenţele profesionale specifice stagiului de practică, activităţile, sarcinile de lucru şi produsele, care urmează să fie elaborate, cerinţele faţă de locurile de muncă, resursele didactice recomandate elevilor, precum şi modalitaţile de derulare şi evaluare a stagiului de practică în conformitate cu cerinţele în vigoare.

II. DREPTURILE ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIILOR DE PRACTICĂ

Pe parcursul desfăşurării stagiului de practică, elevul este în drept:

1. să aleagă unităţile economice de profil de efectuare a stagiului de practică, capabile să asigure condiţii suficiente pentru organizarea şi desfăşurarea stagiului, iniţiind procedura de încheiere a contractului cu cel putin 60 zile anterior peroadei de desfăşurare a stagiului de practică;

2. să solicite recunoaşterea voluntariatului prestat opţional, în acelaşi timp sau consecutiv, în una sau mai multe instituţii, cu care instituţia de învăţământ a încheiat contract / acord de colaborare, cu condiţia respectării Curriculumului în învăţământul profesional tehnic;

3. să realizeze stagiile de practică peste hotare conform prevederilor prezentului Regulament;

4. să pretindă la condiţii de muncă corespunzătoare la locul de desfăşurare a stagiului de practică: echipat cu utilaj, materiale etc;

5. să fie informat în detalii, privind obiectivele şi conţinutul stagiului de practică;

6. să intervină cu propuneri, vizând organizarea şi efectuarea stagiului de practică;

7. să adreseze întrebări conducătorilor stagiului de practică.

III. OBLIGAŢIUNILE ELEVULUI ÎN PERIOADA STAGIILOR DE PRACTICĂ

Pe parcursul desfăşurării stagiului de practică, elevul este obligat:

1. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru respectarea normelor de organizare şi de protecţie a muncii, pe toată durata stagiului de practică;

2. să respecte cu stricteţe orarul de lucru şi să frecventeze stagiile de practică;

3. să se prezinte la stagii în termenii stipulaţi în ordin / extras din ordin de repartizare la unitatea economică;

4. să respecte cu stricteţe disciplina muncii;

5. să respecte Regulamentul intern al instituţiei de învăţământ şi al unităţii economice;

6. să se comporte academic şi cuviincios faţă de personalul unităţii economice;

7. să se integreze în colectivul unităţii economice;

8. să îndeplinească, în perioada stagiului de practică, numărul de ore conform planului de învăţământ şi să recupereze zilele / orele absentate motivat sau nemotivat la sfârşitul perioadei de practică sau în intervalul de timp stabilit;

9. să prezinte conducătorilor de practică certificatul de motivare / certificatul medical dacă elevul a lipsit motivat;

10. să realizeze integral cerinţele curriculumului stagiului de practică;

11. să consemneze întreaga activitate în Agenda formării profesionale şi să prezinte Raportul stagiului de practică;

12. să respecte întocmai prezentul Regulament şi să execute dispoziţiile şi recomandările conducătorilor stagiului de practică în strictă conformitate cu prescripţiile conducerii instituţiei.

 

 

 

 

 

 

 

IV. SARCINI DE LUCRU

Activităţi / Sarcini de lucru

Nr.

crt.

Activităţi / Sarcini de lucru

Termen planificat

Realizat

Început/

sfârşit

Numărul

de zile

Început/

sfârşit

Numărul

de zile

Activităţi / Sarcini de lucru individuale

<

Nr.

crt.

Activităţi/Sarcini de lucru/Produse

elaborate

Termen planificat

Realizat

Început/

sfârşit

Numărul

de zile

Început/

sfârşit

Numărul

de zile

 <