(022) 54-96-95, (022) 54-93-47

ciab@list.ru

Regulamentul de organizare a procesului didactic în CIAB

  1. I. Prevederi generale

1. Regulamentul este elaborat în baza:

1) Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634);

2) Strategiei de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.97 din 01.02.2013;

3) Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.853 din 14.12.2015;

4) Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterțiar, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 550 din 10 iunie 2015 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 206-210, art. 1362;

5) Cadrului de referință al curriculumului pentru învățămîntul profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1128 din 26 noiembrie 2015;

6) Planului-cadru pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1205 din 16 decembrie 2015;

2. Prezentul Regulament stabilește următoarele definiții operaționale specifice, în vederea utilizării lor în organizarea învățămîntului profesional tehnic:

1) Sistemul de Credite de Studiu reprezintă un sistem centrat pe elev, care se bazează pe volumul de lucru solicitat elevului pentru a realiza obiectivele programului de studii specificate în termeni de finalităţi de studiu şi competenţe scontate.

2) Contractul de studii anual este documentul de bază în procesul de realizare a funcţiei de acumulare a creditelor de studii, încheiat între elev şi instituţia de învăţămînt.

 

3. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor elevilor înmatriculați la programele de formare profesională în Colegiul Internaţional de Administrare şi Business, la toate formele de învăţămînt (cu frecvență şi după caz cu frecvenţă redusă) prevăzute de actele normative în vigoare.

 

4. Procesul de studii în Colegiul, la toate formele de învăţămînt (cu frecvență, cu frecvenţă redusă) este organizat cu aplicarea Sistemului de Credite de Studii Transferabile, elaborat în baza Sistemului European de Credite pentru Formarea Profesională (ECVET).

 

II. Conţinutul procesului de studiu

 

5. Procesul de predare- învăţare- evaluare se realizează conform Planului de învăţămînt, elaborat în baza Cadrului Naţional al Calificărilor care include obiectivele procesului de studii, exprimate prin finalităţi de studiu, perioada standard de studii, volumul de muncă solicitat, precondiţii pentru admitere la studii, lista unităţilor de curs studiate, curricula, posibilităţile de alegere a traseelor educaţionale, cerinţele pentru finalizarea studiilor, actele de studii, calificarea care urmează a fi conferită la finalizarea studiilor.

 

6. Programul de formare profesională include:

a)     Planurile de învăţămînt pe specialităţi;

b)    Curricula pe unităţi de curs;

c)     Ghiduri metodologice de aplicare a curriculei.

III. Admiterea la studii şi promovarea elevilor

7. Modul de organizare și desfășurare a admiterii în Colegiul se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în Colegiul Internaţional de Administrare şi Business, aprobat la Consiliul de Administraţie.

 

8. Pentru a dobîndi şi menţine calitatea de elev solicitantul trebuie să iniţieze şi să parcurgă complet:

 

a)     Procedura de înmatriculare într-un program de studiu;

b)    Procedura de promovare

 

9.La înmatriculare, fiecărui elev i se eliberează Carnetul de elev şi Carnetul de note, care confirmă obținerea statutului de elev.

 

10.Sunt declaraţi promovaţi elevii care la finele semestrului sau al anului de studii obţin numărul de credite de studii prevăzute în Planul de învăţămînt pentru semestrul/ anul de studii, iar la unităţile de curs liceale au cel puţin nota “5” sau calificativul “admis”

 

11.Elevii care promovează examenele de absolvire sau lucrarea de diplomă, primesc diploma de studii profesional tehnice postsecundare, prin care obţin calificarea în profilul şi specialitatea studiată.

 

IV. Organizarea programelor de studii în cadrul Colegiului

 

12. Studiile în Colegiu se desfăşoară conform Planului de învăţămînt aprobat de către Ministerul Educaţiei.

 

13. Studiile sunt organizate cu frecvență şi implică participarea personală constantă a elevului la toate activităţile de formare, organizate de instituţia de învăţămînt.

 

14.Modul de organizare a procesului de studii în semestru este reglementat de Orarul activităţilor didactice, aprobat la începutul semestrului.

 

15.Se stabileşte efectivul unei grupe în număr de 25- 30 de elevi.

 

16.Orele teoretice pot fi desfăşurate sub formă de torente. Torentul se constituie din maxim 2 grupe.

 

17.La recomandarea Consiliului de administraţie elevului îi poate fi stabilit un program individualizat de formare profesională tehnică postsecundară, cu acordul Ministerului Educaţiei.

 

18.Anul de studii începe la 1 septembrie şi are o durată de pînă la 42 de  săptămâni, inclusiv două semestre relativ egale, două sesiuni de examene, stagii de practică, vacanţe. Semestrial pentru activităţi didactice, de regulă, se alocă 15 săptămîni.

 

19.Programul de studii se cuantifică cu 120 credite de studii transferabile, distribuite pe anii de studii.  Planul de învăţămînt prevede alocarea punctelor de credite ECTS pentru fiecare unitate de curs. Astfel, 1 punct de credit se alocă pentru 30 ore de activitate de învăţare: contact direct şi lucru individual. Numărul de ore pentru un an de studii corespunde prevederilor Plan- Cadrului: 1800 ore, inclusiv ore de contact direct şi ore de activitate individuală ghidată.

 

20. Sesiunile de examene se vor programa de 1-4 săptămîni semestrial. Pentru lichidarea restanţelor se vor programa suplimentar două sesiuni repetate de examinare de 1-2 săptămîni, care nu se vor include în graficul procesului de învățămînt. Graficul sesiunii repetate pentru lichidarea restanțelor academice se aprobă prin ordinul directorului, la decizia Consiliului de administrație.

 

21. Planificarea stagiilor de practică este obligatorie. Acestea se organizează în alternanţă cu orele teoretice sau separat (pe etape, în perioade compacte de timp), în funcţie de programul de studii la specialitatea respectivă.

 

22. Durata săptămînii de studii în învăţămîntul profesional tehnic este de 5 zile cu un număr săptămînal de pînă la 30 ore de contact direct pentru unitățile de curs obligatorii și de pînă la 34 ore săptămînal, cu includerea unităţilor de curs opţionale şi la liberă alegere.

V. Acumularea creditelor

23. Acumularea creditelor de studii este procesul de obținere progresivă a calificării prin evaluări succesive a unităților de curs prevăzute în planul de învățămînt și validarea rezultatelor învățării.

 

24. Creditele alocate se cumulează pe unităţi de curs. Fiecare unitate de curs are un anumit număr de credite alocat.

 

25. Un credit de studiu se alocă pentru 30 ore de activitate de învăţare: în auditoriu (de contact direct) şi activitate individuală ghidată de professor.

 

26. Corelarea „ore de contact direct - ore de studiu individual” se stabileşte în funcţie de specificul domeniului.

 

27. Creditele se pot obţine în avans şi se pot reporta în semestrele următoare.

 

28. Obţinerea creditelor în avans sau reportarea în semestrele următoare se va face la cererea elevului şi se aprobă de către Consiliului Profesoral.

 

29. Creditele obţinute în avans sunt luate în calcul pentru anul/semestrul căruia îi aparţine cursul promovat în avans şi nu pot influenţa nici numărul de credite necesar promovării anului/semestrului curent de studiu.

 

30. Nu pot fi luate în avans unităţile de curs care, conform curriculum-ului, necesită obţinerea creditelor, dar nu au fost studiate şi promovate. La luarea în avans a unităţilor de curs se va ţine cont de continuitatea studierii unităţilor de curs, conform Planului de învăţămînt la specialitatea respectivă.

 

31. Nepromovarea examenelor pentru obţinerea creditelor solicitate în avans nu presupune exmatricularea elevului.

 

32. Creditele se acumulează pe parcursul anilor de studii pentru obţinerea diplomei într-un domeniu de formare profesională.

 

33.Creditele, odată obţinute, se recunosc pe întreaga durată a studiilor.

 

34. În cazul anulării Contractului de studii elevul beneficiază de toate creditele acumulate pînă la întreruperea studiilor.

 

 

 

VI. Studiul individual

 

35. Raportul ,,ore de contact direct – ore de studiu individual” se stabilește în Planul de învăţămînt. Studiul individual include componentele: 1) Studiul individual al elevului; 2) Studiul individual ghidat de profesor.

 

36. Studiul individual al elevului include:

1) studierea subiectelor/materialelor predate în cadrul orelor de contact direct;

2) studierea suplimentară a subiectelor incluse în curriculumul unităţii de curs;

3) elaborarea individuală sau în echipă a proiectelor, lucrărilor, eseurilor, rapoartelor şi altor sarcini individuale, incluse în curriculum unităţii de curs;

4) pregătirea independentă pentru susţinerea probelor de evaluare.

 

37. Studiul individual este prevăzut pentru toate unitățile de curs din Planul de învățămînt și constituie parte componentă din cantitatea de muncă necesară elevului pentru atingerea finalităților de studii la unitatea de curs. Profesorul organizează activitatea individuală a elevilor conform numărului de ore prevăzut în planul de învățămînt. Orele de studiu individual nu se divizează pe subgrupe.

 

38. Studiul individual ghidat de profesor include:

1) consultații pentru elevii care întîmpină dificultăţi în realizarea sarcinilor de studiu;

2) consultaţii pentru elevi la elaborarea proiectelor, lucrărilor, eseurilor, rapoartelor şi altor sarcini individuale incluse în curriculumul unităţii de curs;

3) organizarea activităților didactice cu utilizarea diverselor forme interactive, inclusiv a discuțiilor;

4) activităţi de susţinere/prezentare de către elevi a proiectelor, rapoartelor, portofoliilor, studiilor de caz, elaborate de aceștia;

5) verificarea proiectelor, eseurilor, referatelor, rapoartelor, portofoliilor, studiilor de caz, elaborate de către elevi etc.

 

39. Orele de studiu individual, ghidat de către profesor, se realizează după un orar distinct, elaborat de catedrele de specialitate, aprobat de către director şi se plasează la avizierul instituției. În catalogul școlar se înregistrează numărul de ore tarificate profesorului și realizate în auditoriu, conform orarului aprobat.

 

40. Ponderea orelor de studiu individual, ghidat de către profesor şi a orelor de studiu individual al elevului poate varia în funcţie de decizia Colegiului (de la 1:1 pînă la 1:3)

 

VII. Contractul anual de studii.

41. Contractul anual de studii între elev şi Colegiul Internaţional de Administrare şi Business reprezintă documentul de bază, care oferă posibilitatea elevului să acumuleze credite de studii şi se semnează anual. (Anexa 1)

 

42. La întocmirea Contractului anual de studii elevul va fi îndrumat de un consilier, desemnat prin ordin şi un coordonator instituţional. Rolul de coordonator instituţional este pus în sarcina şefului de secţie/ directorului adjunct pentru instruire.

43. Semnarea contractului se va face anual, în termen de pînă la 30 iunie pentru elevii anului II- IV şi pînă la 15 septembrie pentru elevii anului I. Modificările în Contractul de studii pot fi efectuate pînă la 20 septembrie al noului an de studii.

 

44. În Contractul anual de studii sunt enumerate unităţile de curs obligatorii, opţionale, la libera alegere şi după caz, cele preconizate a fi luate în avans, care vor fi studiate în anul respectiv de studii.

 

45. Lista unităţilor de curs opţionale şi la liberă alegere, prevăzute în Planul de învăţămînt şi propuse pentru anul următor de studii, se aduce la cunoştinţa elevilor anual, prin afişare, cel tîrziu pînă la data de 15 aprilie. Elevul în termen de pînă la 20 mai va selecta unităţile de curs la libera alegere pentru constituirea propriului traseu educaţional.

 

46. Unităţile de curs din Contractul de studii nu pot fi modificate pe parcursul anului de studii. Excepţia se face pentru elevii implicaţi în programe de mobilitate.

 

47. Realizarea deplină a condiţiilor prevăzute în Contractul de studii, stabilite pentru un an de studii, cu obţinerea numărului preconizat de credite de studii, constituie condiţia pentru promovare a elevului în anul următor şi îi permite elevului să- şi continue studiile.

 

48. În cazul anulării Contractului de studii elevul beneficiază de toate creditele acumulate pînă la întreruperea studiilor.

 

VIII. Servicii de consiliere

 

49.  Funcţia de cadru didactic - consilier (coordonator ECVET) este desemnată prin ordinul directorului Colegiului Internaţional de Administrare şi Business.

 

50. Cadrul didactic- consilier se obligă:

1) să familiarizeze elevii cu modul de organizare a studiilor în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, cu posibilităţile şi facilităţile oferite de acesta;

2) să explice elevilor structura şi modalitatea de organizare a procesului de învăţămînt în baza creditelor de studii;

3) să informeze elevii despre posibilităţile oferite de instituţia de învăţămînt: bibliotecă, laboratoare, ateliere, spaţii de studiu şi de odihnă etc.;

4) să îndrumeze elevii la completarea Contractului de studii, în special, la alegerea şi constituirea traseului individual de studii, informîndu-i despre opțiunile oferite în Planul de învățămînt, precondiţiile existente, pentru a obţine calificarea solicitată;

5) să asigure îndrumarea elevilor la întocmirea programului de repetare a cursurilor nepromovate;

6) să aducă la cunoştinţa elevilor programul de consultare/îndrumare (ora, ziua şi locul desfăşurării);

7) să asigure consultanţă elevilor în toate procedurile de mobilitate.

 

51. Cadrul didactic consilier are dreptul:

1) să verifice asigurarea, în timp util, a elevilor cu suportul metodic necesar pentru învăţare într-un domeniu de formare profesională/ specialitate;

2) să participe la şedinţele comisiilor, care examinează problemele de reuşită ale elevilor;

3) să verifice gradul de realizare a evaluărilor în cadrul unităţilor de curs.

 

52. Coordonatorul instituţional se obligă:

1) să asigure angajamentul instituţiei în implimentarea principiilor şi mecanismelor Sistemului de Credite de Studii Transferabile în contextul alocării, acordării, acumulării şi transferului de credite;

2) să monitorizeze şi să supravegheze mecanismul utilizării corecte a instrumentelor şi documentelor Sistemului de Credite de Studii Transferabile;

3) să monitorizeze realizarea consecventă a alocării/ acordării/ transferului/ acumulării de credite la nivel de Colegiu.

 

53. Administraţia instituţiei de învăţămînt are responsabilitatea:

1) să asigure procesul de învăţămînt cu săli de curs, săli de calculatoare, săli de laborator înzestrate cu echipament didactic necesar;

2) să menţină o atmosferă sănătoasă de lucru şi să creeze un spirit de competitivitate în colectivul didactic şi cel de elevi;

3) să implice elevii în guvernarea instituţiei de învăţămînt;

4) să stimuleze activitatea cadrelor didactice şi aspiraţiile spre progres ale elevilor; 5) să faciliteze şi să promoveze mobilitatea elevilor.

 

IX. Evaluarea rezultatelor învățării şi competenţelor

54. Evaluarea curentă a rezultatelor învăţării, se face cu note întregi de la “10” la “1”.

 

55. Activitatea de învăţare, inclusiv activitatea individuală, precum şi finalităţile de studiu şi competenţele dobîndite de către elev sunt verificate şi apreciate pe parcursul semestrelor prin evaluări curente precum şi în timpul sesiunilor de examinare, prin evaluări finale, în conformitate cu planurile de învăţămînt.

 

56. Evaluarea finalităţilor de studii se realizează atît prin evaluarea curentă (nota curentă, test, portofoliu, raport, referat etc.) pe tot parcursul studiilor în cadrul orelor teoretice, orelor practice, seminarelor, lucrărilor de laborator, ore de studiu individual, cît şi prin evaluarea finală/ (examen, teză semestrială, care se susţin în sesiunile stabilite în conformitate cu calendarul anului de studii). Formele concrete de evaluare sunt stabilite de catedrele didactice la începutul anului de studii, cele curente se stabilesc în curriculumul unităţii de curs.

 

57. Evaluarea finalităţilor studiilor, realizate în cadrul stagiilor de practică, obligatorii pentru elevi, conform Planului de învăţămînt, se face de către cadrul didactic–conducător al stagiului de practică şi îndrumătorul de practică la locul desfăşurării acesteia.

 

58. Componenta de evaluare prevede tipurile şi modalităţile de evaluare a finalităţilor de studii, exprimate în competenţe cheie și profesionale. Determinarea modalităţii de evaluare curentă se efectuează în conformitate cu particularitățile unităţii de curs, volumul şi durata studierii acesteia.

 

59. Instrumentele de evaluare curentă pot fi: chestionări orale, lucrări scrise, referate și proiecte, interviuri, portofolii, evaluare asistată de calculator etc.

 

60. Numărul de note/ calificative curente pe perioada unui semestru acordate fiecărui elev trebuie să fie, cel puțin egal cu numărul săptămînal de ore de curs de contact direct, dar nu mai mic de 3. Se recomandă diversificarea formelor de evaluare curentă pe parcursul semestrului.

 

61.  La sfîrșitul fiecărui semestru profesorii au obligația să încheie situația școlară a elevilor. Media semestrială la unitatea de curs se va calcula pînă la sutimi, prin trunchiere, ca medie notelor curente: ore de contact direct (teoretice/prelegeri, practice/de laborator etc) şi orele de activitate individuală. Media semestrială curentă se va fi lua în consideraţie la evaluarea finală şi va avea o pondere de 60 la sută din nota finală la unitatea de curs. În cazul, cînd media semestrială curentă este mai mică decît ”5”, elevul nu se admite la proba de evaluare finală.

 

62. La disciplinele de cultură generală notarea se efectuează conform prevederilor Regulamentului privind rezultatele învățării, promovarea, absolvirea și transferul elevilor în învățămîntul primar, gimnazial și liceal.

 

63.  Proiectele de an sunt programate în cadrul unităţilor de curs corespunzătoare. Acestea sînt evaluate în cadrul unităţii de curs respective şi din numărul total de credite ce revine acesteia. Pentru controlul proiectelor de an se acordă cîte 1 oră pentru fiecare elev.

 

64. Acordarea creditelor de studii se efectuează concomitent cu obţinerea notei finale promovabile la unitatea de curs şi se înregistrează în borderoul de examenare, carnetul de note, fişa personală a elevului.

 

65. Media generală la unitatea de curs se va constitui din: 60 la sută din media semestrială şi 40 la sută din nota de la examen. Media generală la unitatea de curs şi numărul de credite acordate se înregistrează în carnetul de note.

 

66. La sfîrşitul fiecărui semestru, elevului i se calculează nota semestrială ca media notelor obţinute la toate unităţile de curs pentru semestru respectiv prevăzute în Planul de învăţămînt.

 

X. Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examinare.

67. Toate unităţile de curs prevăzute în planul de învăţămînt pentru un semestru se vor evalua prin examen scris, oral sau asistat de calculator. Tezele se admit pentru disciplinele liceale.

 

68. Orarul sesiunii se stabileşte pe formaţiuni de studii şi se aduce la cunoştinţă elevilor cu cel puţin o lună înainte de începerea sesiunii de examene.

 

69. Sunt admişi la examen doar elevii care au realizat integral cerinţele pentru unitatea de curs respectivă, media semestrială curentă nu este mai mică decît “5”.

 

70. Obţinerea unei note insuficiente la un examen sau absenţa de la un examen nu este temei pentru a interzice elevului să susţină următoarele examene.

 

71. Examenul în formă orală se susţine în faţa unei comisii constituite din cel puţin două cadre didactice: cadrul didactic care a predat cursul respectiv şi un cadru didactic de la catedra de profil.

 

72. Cadrul didactic examinator are obligaţia de a le comunica elevilor rezultatele de la examenele scrise, în termene de 3-4 zile lucrătoare.

 

73. Instituţiile vor implica în evaluare specialişti independenţi de la catedra respectivă. Înlocuirea unuia din examinatori se face la propunerea şefului de catedră şi/sau la sesizarea elevilor  şi se aprobă prin ordinul directorului.

 

74.  Elevul poate susţine examen într-o zi doar la o singură unitate de curs, iar intervalul între examenele succesive trebuie să fie de 2 - 5 zile.

 

75.  Elevii încadraţi în activităţi sportive de performanţă, festivaluri, concursuri/ olimpiade internaţionale, prorame de mobilitate, concediu de maternitate, pot  beneficia de sesiunea specială de examinare.

 

76. Elevii pot contesta nota acordată de profesor în decurs de 24 de ore din momentul anunţării rezultatelor. La susţinerea repetată a examenului, elevul poate solicita constituirea unei comisii de examinare din trei persoane, în componenţa căreia este inclus şi cadrul didactic, care a predat cursul respectiv.

77. Un examen repetat poate fi susţinut cel mult de 3 ori. Neprezentarea fără motiv la examen se consideră prima încercare.

 

78. Creditele acordate şi notele de la examen se înscriu în borderoul pentru examen şi carnetul de note al elevului.

 

79. Elevii care nu obţin creditele necesare promovării în anul de studii următor (conform contractului anual de studii) şi sunt reînmatriculaţi în acelaşi an trebuie să realizeze cerinţele planului de învăţămînt al promoţiei respective.

 

80. Elevii care au realizat integral Planul de învăţămînt sunt admişi la susţinerea examenului de calificare şi/ sau a lucrării de diplomă prin ordinul directorului, în baza deciziei Consiliului profesoral.

 

81. Pentru desfășurarea evaluărilor finale pentru fiecare grupă de cel puțin 20 elevi, se acordă cîte 2 ore academice de consultație și a cîte 15 minute per elev pentru examen la fiecare unitate de curs conform planului de învățămînt, indiferent de modul de desfășurare.

 

82. Stagiile de practică se finalizează cu susţinearea ei. Nota la stagiile de practică se calculează ca media notelor curente. Creditele de studii se acordă pentru nota de promovare de 5.00 și mai mult.

 

83. Examenul de calificare/ susţinerea proiectului/ lucrării de diplomă se creditează separat. Pentru desfăşurarea probelor de absolvire se acordă:

a) pentru susţinerea examenului de calificare- 25 minute petru fiecare candidat;

b) 4 ore academice pentru desfăşurarea examenului în scris;

c) 30 ore academice pentru fiecare elev pentru consultaţia şi recenzerea lucrării/ proiectului de diplomă.

 

84. Comisia de evaluare şi calificare acordă elevilor care au promovat probele de absolvire calificarea specificată în planul de învăţămînt şi eliberează Diploma de studii profesionale.

 

XI. Scala de evaluare.

85. Evaluarea rezultatelor învăţării se face cu note de la „10” la „1”. Notele de la „5” pînă la „10”, obţinute în rezultatul evaluării unităţii de curs/ modulului, permit obţinerea creditelor alocate acestora, conform Planului de învăţămînt.

 

86. Stagiile de practica finalizează cu susţinerea Raportului de practică.

 

87. Creditele de studii acordate şi notele finale la unităţile de curs, exprimate în număr cu două zecimale, prin trunchiere, se înscriu în carnetul de note al elevului, în suplimentul la diplomă, eliberat la finalizarea studiilor, precum şi în extrasul din foaia matricolă, în caz de mobilitate academică/ transfer/ exmatriculare.

 

88. O unitate de curs are o singură nota finală. Evaluarea curentă va constitui circa 60 la sută din nota finală şi 40 la sută din nota de la examen.

 

89. În baza rezultatelor evaluărilor semestriale vor fi realizate rating- uri academice ale elvevilor care îşi fac studiile într-un domeniu de formare profesională/ specialitate.

 

90. În carnetele de note se înscriu numai notele de promovare (nota minima de promovare este 5). Notele se înscriu atît cu cifre arabe (număr cu două zecimale) cît şi cu litere.

 

91. Notele şi creditele de la unităţile de curs contractate în avans vor fi trecute în registre speciale, în baza cererii scrise a elevului.

 

92. La solicitare elevilor, în paralel cu sistemul naţional de notare, li se aplică adiţional sistemul de notare în conformitate cu scala de notare ECVET.

 

Tabelul 1. Corelaţia între scala de notare din Republica Moldova şi scala de notare ECVET.

 

Scala

ECVET

Scala

R. Moldova

Calificativul

Corelare dintre nota şi credite

A

B

C

D

E

9,01-10,00

8,01- 9,00

7,01- 8,00

6,01- 7,00

5,00- 6,00

Promovat (pass)

Se alocă numărul total de credite

FX

F

4,01- 4,99

1,0- 3,00

(Fail) Eşec- ceva mai mult lucru necesar pentru a promova

(Fail)Eşec- lucru considerabil necesar pentru a promova

Nu se alocă credite

 

 

 

 

XII. Mobilitatea elevilor

93. Elevii au dreptul să se implice şi să participe în programe compacte de mobilitate atît la nivel naţional, cît şi internaţional, în scopul perfecţionării procesului de formare în conformitate cu traseul educaţional ales. Mobilitatea este organizată la inițiativa elevilor din Colegiu.

 

94. Este posibilă mobilitatea elevilor în cadrul instituţiei de învăţămînt între domenii/specialităţi înrudite, cu respectarea reglementărilor specifice, existente la nivel de instituţie de învăţămînt, fără a fi afectate formaţiunile de studii.

 

95. În programe de mobilitate pot participa elevii care au realizat integral Contractul de studii. Mobilitatea poate fi organizată începînd cu semestrul II de studii, cu excepţia ultimului semestru.

 

96. Elevul implicat în programe de mobilitate, în baza acordurilor de parteneriat, semnate între instituţia ce deleagă elevul şi o altă instituţie, care primește elevul, va prezenta la întoarcere dovada activităţilor desfăşurate, a examenelor susţinute și creditelor de studii acumulate.

 

97. Autoritatea competentă a instituţiei de învăţămînt realizează recunoaşterea creditelor la revenirea elevului implicat în mobilitate. Sînt posibile următoarele opţiuni:

1) acceptarea - în cazul diferenţelor vizibile, dar tolerabile de conţinut;

2) recunoaşterea - în cazul diferenţelor sesizabile de conţinut, dar cu finalităţi identice;

3) echivalarea - în cazul conţinuturilor identice.

 

98. Elevul nu este în drept să negocieze cu profesorii acceptarea/ recunoaşterea/ echivalarea programelor şi a creditelor. Acordul de studii al instituțiilor de învățămînt şi Extrasul din foaia matricolă realizează funcţia de recunoaştere a programului şi creditelor acumulate.

 

99. Recunoaşterea/echivalarea/acceptarea activităţilor/examenelor/perioadelor de studii se aprobă de Consiliul Profesoral.

 

100. Creditele obţinute anterior la cursuri similare ca denumire, conţinut (numărul de ore din planul de învăţămînt) se echivalează automat atît în cadrul programelor de mobilitate, cît şi la transferul elevilor de la o instituţie de învăţămînt la alta.

 

101. Elevul care alege unităţi de curs cu o suprapunere de conţinut de cel puţin 2/3, acumulează creditele alocate doar la una dintre acestea.

 

102. Susţinerea probelor de absolvire nu poate fi echivalată prin mobilităţi.

XIII. Regulile de întrerupere/prelungire/restabilire a studiilor

103. Elevii pot solicita, după finalizarea a cel puţin două semestre, întreruperea studiilor pe o perioadă de maximum 3 ani pe întreaga durată de studii.

 

104.Întreruperea studiilor se produce în următoarele situaţii:

1) pierderea capacităţii de studii din motive de sănătate (boli cronice, intervenţii chirurgicale, accidente, concediu de maternitate etc.)

2) concediu pentru îngrijirea copilului;

3) incapacitatea de a achita contractul de studii;

4) satisfacerea serviciului militar;

5) alte motive întemeiate.

 

105. Pentru a beneficia de întreruperea studiilor, elevul va depune în numele directorului Colegiului, pînă la începerea unui nou semestru, o cerere în acest sens. Întreruperea studiilor se aprobă prin ordin, în baza cererii elevului, iar pentru eliberarea certificatului academic elevul achită 100 de lei.

 

106. După revenirea la studii, elevul va realiza cerinţele Planului de învăţămînt al promoţiei cu care va finaliza studiile, fapt despre care va fi informat.

 

107. Ultimul semestru pînă la concediul academic şi primul semestru după revenire se consideră două semestre consecutive din punct de vedere al acumulării creditelor.

 

108. Restabilirea la studii se referă la persoanele care au pierdut prin exmatriculare calitatea de elev şi solicită continuarea fără examen de admitere a programului de studiu din care au fost exmatriculate.

 

109. Restabilirea la studii a elevilor exmatriculaţi se face prin ordinul directorului Colegiului. Directorul poate aproba restabilirea, numai dacă studiile anterioare ale solicitantului includ promovarea a cel puţin anului I de studii. Restabilirea la studii se realizează prin evaluarea finalităţilor de studii şi competenţelor dobîndite anterior.

 

110. Restabilirea/transferul elevului la studii se realizează la solicitarea candidatului. În acest caz, Colegiul stabileşte:

1) recunoaşterea sau echivalarea rezultatelor învățării/finalităților de studii, a examenelor şi a creditelor de studii;

2) diferenţele din planurile de învăţămînt;

3) perioada de susţinere a diferenţelor din planurile de învăţămînt.

 

111. Lichidarea diferenţelor de program presupune:

1) frecventarea unităţilor de curs;

2) realizarea sarcinilor preconizate pentru unitatea de curs;

3) susţinerea formelor de evaluare şi obţinerea creditelor de studii conform Planului de învăţămînt.

 

112. Actele prin care se recunosc creditele acumulate sunt următoarele:

1) Acordul de studii al instituţiilor de învăţămînt;

2) Cererea de mobilitate;

3) Extrasul din Foaia Matricolă;

4) După caz, decizia de recunoaşterea a finalităţilor de studii, confirmată de Consiliul de administraţie.

 

113. În caz de transfer, întrerupere de studii sau exmatriculare, Carnetul de elev şi Carnetul de note se retrage şi se arhivează conform procedurilor de rigoare.

 

114. La solicitarea elevului, se eliberează certificatul academic în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.

 

XIV. Drepturi şi responsabilităţi a cadrelor didactice şi a elevilor.

 

115. În Colegiul Internaţional de Administrare se respectă drepturile şi libertăţile elevilor, personalului Colegiului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

116. Cadrele didactice au dreptul la libertate academică în procesul de selectare a metodelor şi mijloacelor de învăţămînt.

 

117. Cadrele didactice sunt obligate :

1) să elaboreze şi să realizeze curriculum- urile unităţilor de curs, incluse în Planul de învăţămînt ;

2) să respecte orarul ;

3) să realizeze evidenţa prezenţei elevilor la ore ;

4) să diversifice formele şi modalităţile de evaluare curentă şi finală ;

5) să asigure corectitudinea, obiectivitatea şi transparenţa procesului de evaluare ;

6) să acorde consultaţii/ îndrumări necesare elevilor.

 

118. În perioda de studii elevul este în drept :

1) să benefecieze de baza didactică a Colegiului pentru realizarea activităţilor preconizate în planurile de învăţămînt ;

2) să- şi constituie traseul educaţional propriu şi să formeze programul de studii individual în cadrul planului de învăţămînt ;

3) să obţină informaţia solicitată despre situaţia şcolară proprie pe parcurs şi la finele semestrului ;

4)  să obţină credite în avans ;

5) să conteste nota, dacă o consideră incorectă ;

6) să beneficieze de un orar special de susţinere a sesiunilor de promovare, în cazuri motivate întemeiat ;

7) să solicite o prelungire a duratei de studii contra taxă, dacă la sfîrşitul perioadei legale a programului de studii nu a obţinut numărul stabilit de credite, necesar pentru obţinerea diplomei de studii profesionale ;

8) să solicite un concediu academic ;

9) să participe la diverse activităţi în cadrul Colegiului ;

10) să beneficieze, prin concurs, de burse de mobilitate pentru studii în alte colegii din ţară sau instituţii similare din străinătate ;

11) să solicite transferul creditelor acumulate într-o altă instituţie de învăţămînt ;

12)să solicite cadrelor didactice consultaţii ;

13)să participe la guvernarea Colegiului ;

 

119. Elevul este obligat :

1) să cunoască reglementările privind organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile ;

2) să realizeze şi să promoveze toate unităţile de curs, stipulate în Contractul de studii anual.

3) să participe activ la toate formele de organizare a procesului de predare/ învăţare/ evaluare ;

4) să frecventeze unităţile de curs, lecţiile practice/ de laborator, alte activităţi prevăzute de Planul de învăţămînt ;

5) să susţină toate evaluările curente şi sumative ;

6) să acumuleze numărul necesar de credite pentru promovarea semestrului, a anului de studii.

 

XV. Dispoziţii finale

Prezentul regulament integrează toate reglementările şi dispoziţiile referitoare la procesul de învăţământ, adoptate, respectiv validate şi discutate  la Consiliul Metodico –Ştiinţific.