(022) 54-96-95, (022) 54-93-47

ciab@list.ru

Regulament

Anexa nr.1 la Ordinul nr. 894 din 12.06.2018 REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic la programe de formare profesională tehnică secundară

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu art. 59, alin.(1), lit. a), 60, 62, alin. (1) - (5) din Codul educației al Republicii Moldova.

2. Admiterea se efectuează pe bază de concurs, organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ pe programe de formare profesională tehnică secundară, în funcţie de sursa de finanţare (buget, taxe de studii), în limita planului de admitere aprobat de Guvern.

3. Admiterea pe bază de contract cu taxă de studii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic public şi privat se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea pe locurile cu finanţare bugetară.

4. În cazul în care numărul candidaţilor la programul de formare profesională respectiv nu depăşeşte numărul de locuri disponibile, admiterea se efectuează prin înscriere la studii fără organizarea concursului. 5. Termenele de depunere a cererilor la concursul de admitere, de organizare a concursului repetat şi anunţare a rezultatelor sunt stabilite anual de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării (MECC).

6. Candidații achită o taxă de înscriere la concursul de admitere, în cuantumul stabilit de Guvern. Mijloacele bănești respective se depun la contabilitatea instituției de învățământ. Devizul de cheltuieli se aprobă de către președintele Comisiei de admitere.

7. Copiii rămași fără ocrotire părintească sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi sunt cazaţi gratuit în căminul instituţiei de învăţământ, în perioada de admitere.

8. Instituţiile de învăţământ profesional tehnic care nu sunt în subordinea MECC, organizează concursul de admitere doar la programele de formare profesională tehnică autorizate/acreditate în conformitate cu actele normative în vigoare.

II. ÎNSCRIEREA LA CONCURS

9. La concursul de admitere în învăţământul profesional tehnic la programe de formare profesională tehnică secundară se pot înscrie:

a) absolvenții de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale;

b) absolvenții de liceu, cu Diplomă de bacalaureat;

c) absolvenții școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;

d) absolvenții cu Certificat de studii liceale sau echivalente acestora; e) elevii care nu au absolvit gimnaziul (9 clase) dar au atins vârsta de 16 ani, cu Certificat de reușită (situație școlară).

10. La programele de formare profesională tehnică prin învățământul dual la solicitarea agentului economic candidatul susține o probă suplimentară de concurs.

11. Se alocă 20% din numărul total de locuri cu finanțare bugetară pentru următoarele categorii de candidații: a) copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie; b) copiii rămaşi fără ocrotire părintească; c) copiii care au părinți cu dizabilitate severă; d) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova; la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; e) copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinerea părinţilor; f) candidații, care la cererea de înscriere la concurs anexează recomandarea agentului economic cu confirmarea asigurării locului de practică și a angajării în câmpul muncii; 2 g) absolvenţii şcolilor cu limbă română de predare din localităţile de Est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de MECC; h) copiii de etnie romă; i) tinerii care au urmat serviciul militar în termen.

12. Înscrierea candidaţilor la cota de 20% se efectuează la solicitarea candidatului cu prezentarea actelor corespunzătoare. Candidaţii din categoriile enumerate pot participa concomitent la concursul general de admitere.

13. Elevii cu cerințe educaționale speciale, titulari ai certificatelor de studii gimnaziale cu seria specifică ASG/PEI, se vor înscrie la concursul de admitere în funcție de tipul de curriculum conform căruia au fost parcurse disciplinele de studiu.

14. În cadrul programelor de formare profesională cu durata studiilor de 2 ani, pentru instruirea într-o meserie se pot înscrie persoane care nu au absolvit gimnaziul (9 clase), dar care au atins vârsta de 16 ani. 15. Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii depun la Comisia de admitere a instituţiei de învăţământ profesional tehnic dosarul cu următoarele acte: a) cererea de înscriere la concurs, conform modelului aprobat de MECC (Anexa 1, parte integrată a prezentului Regulament); b) fișa de înscriere la concurs (Anexa 2, parte integrată a prezentului Regulament); c) actul de studii, în original; d) certificatul medical (forma 086-U sau nr.086-E ), eliberat în anul admiterii de circumscripţia medicală respectivă, care confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la programul de formare profesională tehnică solicitat; e) certificat de naştere/buletinul de identitate (în original și copie); f) 6 fotografii color (3x4 cm); g) documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore; h) certificat despre componenţa familiei, eliberat de organele abilitate; i) copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie prezintă un certificat eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală; j) certificat (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; k) confirmarea apartenenţei la familii de romi; l) extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii).

16. Copiii rămaşi fără ocrotire părintească, prezintă o adeverinţă în original, eliberată de organul de tutelă şi curatelă, ori hotărârea de judecată din localitate, prin care se confirmă că candidatul la studii este rămas fără ocrotire părintească.

17. Titularii Certificatului de calificare, diplomei de studii profesionale tehnice postsecundare, ai diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licenţă pot participa la concursul de admitere numai pe bază de contract cu taxă de studii.

18. Candidaţii menţionează, în fișa de înscriere la concurs, programul de formare profesională tehnică pentru care optează la studii cu finanţare din bugetul de stat sau prin contract cu taxă de studii.

19. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cerere/ fișa de înscriere la concurs sau actele anexate la cerere.

20. Cetăţenii altor state şi apatrizii pot fi înscrişi la studii în baza Protocoalelor de colaborare în domeniul învăţământului încheiate între R. Moldova şi ţările respective sau în baza contractelor individuale, în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţământ din R. Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.746 din 21 iunie 2003. 3

III. COMISIA DE ADMITERE ȘI ATRIBUȚIILE EI

21. Pentru organizarea și desfăşurarea Concursului de admitere, în fiecare instituţie de învăţământ profesional tehnic se constituie prin ordinul directorului următoarele comisii: a) Comisia de admitere; b) Comisia de examinare a contestațiilor.

22. Comisia de admitere: a) preşedinte – directorul instituţiei de învăţământ profesional tehnic; b) secretar - cadru didactic din instituţia de învăţământ; c) membri – unul/trei cadre didactice din instituţia de învăţământ.

23. Componenţa nominală a Comisiei de admitere și Comisiei de examinare a contestațiilor se aprobă prin ordinul directorului instituţiei de învăţământ, anual, până la data de 31 mai.

24. Comisia de admitere are următoarele atribuții: a) asigură aplicarea corectă a prevederilor prezentului Regulament; b) organizează activităţi de orientare profesională; c) face publice planul de admitere pe programe de formare profesională tehnică, taxele de şcolarizare stabilite pentru anul respectiv de studii; d) pregătește şi amenajează încăperile, în care va activa Comisia de admitere şi Comisia de examinare a contestațiilor; e) primește și verifică dosarele cu cererile, fișele de înscriere și autenticitatea actelor depuse de candidați; f) afişează, zilnic, informaţii privind numărul cererilor depuse la fiecare program de formare profesională în dependenţă de categoriile de candidaţi la concurs; g) analizează, generalizează şi pregăteşte dări de seamă privind rezultatele admiterii; h) acordă consultanță candidaților și părinților acestora în probleme ce vizează admiterea; i) sistematizează şi prezintă propuneri pentru eventualele modificări la procedura de organizare și desfășurare a concursului de admitere.

25. Preşedintele Comisiei de admitere are următoarele competențe: a) este responsabil de buna organizare și desfășurare a Concursului de admitere; b) stabileşte responsabilitățile membrilor Comisiei de admitere; c) aduce la cunoştinţă membrilor comisiei de admitere prezentul Regulament şi alte acte normative ce reglementează desfăşurarea Concursului de admitere; d) analizează și aprobă planul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea Concursului de admitere; e) prezintă raportul privind depunerea actelor pentru Concursul de admitere şi înmatricularea candidaţilor pe forme de învățământ și surse de finanţare, conform modelului stabilit de MECC; f) prezintă spre examinare, la prima ședință a Consiliului profesoral din anul de învățământ curent, raportul privind activitatea comisiei.

26. Secretarul Comisiei de admitere are următoarele competențe: a) elaborează și prezintă spre aprobare planul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere; b) afişează planul de admitere pe programe de formare profesională pe panoul informațional, la loc vizibil; c) asigură completarea corectă și la timp a documentației Comisiei de admitere; d) asigură operativitatea şi corectitudinea lucrărilor de secretariat; e) poartă responsabilitate de completarea şi păstrarea dosarelor candidaţilor, precum şi de completarea avizelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere şi înmatricularea candidaților. 4

27. Documentația Comisiei de admitere include: a) Registrul „Concursul de admitere” (evidența candidaților); b) Dosarele candidaților la concursul de admitere, conform pct.15 din prezentul Regulament; c) Cartea de procese verbale ale Comisiei de admitere; d) Acte normative care reglementează procesul de admitere (Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățământ profesional tehnic la programe de formare profesională tehnică secundară; Planul de admitere, repartizat prin ordinul Ministrului educației, Dispoziții, Circulare ale MECC privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere). Registrul „Concursul de admitere” și Cartea de procese verbale ale Comisiei de admitere se îndosariază şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul instituției semnează pentru autentificarea numărului de pagini şi aplică ştampila.

28. Ziua de muncă a membrilor Comisiei de admitere și a secretarului Comisiei de admitere, inclusiv pauza de masă, nu va depăşi opt ore în săptămâna de 6 zile lucrătoare, dar nu mai mult decât 40 de ore pe săptămână.

29. Remunerarea secretarului și membrilor Comisiei de admitere se efectuează suplimentar, în corespundere cu numărul de ore efectiv lucrate, în cazul în care aceştia activează în afara orelor stabilite. 30. Mandatul Comisiei de admitere se extinde pe durata unui an de studii.

31. Membrii Comisei de admitere nu pot activa mai mult de două termene consecutive în perioada de 3 ani. Aceeaşi persoană poate ocupa funcţia de secretar al Comisiei de admitere cel mult trei ani la rând, în perioada de 5 ani. IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

32. În instituţiile de învăţământ profesional tehnic concursul de admitere se desfășoară în baza actelor de studii privind absolvirea gimnaziului, a şcolii medii de cultură generală, a liceului în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC) calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la examenele de absolvire (MNEA) şi media notelor generale la disciplinele de profil (MNDP).

33. Media de concurs (MC) se calculează după formula: MC = 0,4 MNEA+0,6 MNDP Media notelor generale la disciplinele de profil (MNDP) se calculează ținându-se cont de programa de formare profesională și domeniul de educație, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, aprobat prin HG nr. 425 din 03 iulie 2015:

a) 41 Afaceri și administrare: matematica, limba română; b) 92 Asistență socială: biologia, limba română; c) 101 Servicii personale: matematica, biologia; d) 81 Agricultură, 82 Silvicultură, 83 Piscicultură, 72 Fabricare și prelucrare: biologia, chimia; e) 71 Inginerie și activități inginerești, 73 Arhitectură și construcții: matematica, fizica; f) 21 Artă, 104 Servicii de transport: fizica, informatica. La programele de formare profesională tehnică prin învățământul dual, (MC) se calculează după formula: MC= 0,5 NPS + 0,3 MNEA+0,2 MNDP, unde - NPS este nota la proba suplimentară de concurs.

34. Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ din raioanele de Est a Republicii Moldova şi or. Bender, care n-au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de MECC, precum și pentru candidații specificați în pct.14 al prezentului regulament, înmatricularea se face în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media generală a notelor din actul de studii (MGNAS) şi media notelor la disciplinele de profil (MNDP). MC = 0,4 MGNAS + 0,6 MNDP 5 Pentru absolvenții de liceu, deținători ai certificatelor de studii liceale, înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la disciplinele de profil (MNDP) și media generală a certificatului academic (MGCA): MC =0,4 MGCA + 0,6 MNDP Pentru absolvenții de liceu, deținători ai Diplomelor de bacalaureat, înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la disciplinele de profil (MNDP) și media generală a examenelor de bacalaureat (MGEB): MC =0,4 MGEB + 0,6 MNDP

35. Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în Registrul „Concursul de admitere” (evidența candidaților) şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii dosarului pentru concurs (Anexa 3, parte integrală a prezentului Regulament).

36. În cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, notele din actul de studii se echivalează în sistemul de zece puncte, în conformitate cu Nota, parte integrantă a prezentului Regulament.

37. În cazul cetățenilor Republicii Moldova, care au absolvit o instituţie de învăţământ peste hotare, notele din actul de studii se echivalează de către MECC.

38. În cazul în care în rezultatul concursului de admitere nu au fost acoperite toate locurile din Planul de admitere aprobat, MECC, anunţă concurs repetat pentru locurile neacoperite. La acest concurs pot participa candidaţii, care nu au promovat concursul la alte profesii sau în alte instituţii de învăţământ. V. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTAȚIILOR

39. Comisia de examinare a contestațiilor se constituie prin ordinul directorului instituției de învățământ profesional tehnic și este formată din preşedinte şi 2 membri - cadre didactice din instituția de învățământ. 40. Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare a contestațiilor nu pot fi membri ai Comisiei de admitere.

41. Comisia funcționează din momentul începerii sesiunii de admitere şi până la data declarării candidaţilor înmatriculaţi.

42. Contestațiile se depun nu mai târziu de 24 de ore din momentul afişării rezultatelor concursului de admitere.

43. Comisia examinează cererea de contestare a candidatului şi prezintă concluziile preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de examinare a contestațiilor sunt definitive şi se comunică candidatului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării cererii de contestare.

44. Remunerarea membrilor Comisiei de examinare a contestațiilor se efectuează în condiţiile legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate. VI. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR

45. Înmatricularea candidaților admiși se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare program de formare profesională, categorie de candidaţi, limbă de instruire şi sursă de finanţare.

46. La finalizarea Concursului de admitere se întocmește un proces-verbal, semnat de către preşedintele şi membrii Comisiei de admitere.

47. In listele nominale (Anexa 4, parte integrală a prezentului Regulament), candidaţii sunt trecuţi în ordinea descrescătoare a mediei de concurs.

48. Înmatricularea pe locurile cu taxă de studii se face din rândul candidaţilor la admitere situaţi pe locurile finanţate de la buget sub ultimul admis, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidaţilor. 6

49. Mediile de concurs obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de înmatriculare numai la instituţia şi programul de formare profesională tehnică la care aceştia au candidat, în conformitate cu opțiunile menționate în cererea de înscriere la concursul de admitere.

50. Dacă mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, înmatricularea se face acordându-se prioritate: a) candidaţilor cu cea mai mare medie generală în actul de studii; b) deţinătorilor unor premii, menţiuni la olimpiadele republicane, raionale, concursuri, expoziţii; c) candidaților, care la cererea de înscriere la concurs vor anexa recomandarea agentului economic cu confirmarea asigurării locului de practică și de angajare în câmpul muncii.

51. La înmatriculare, la cota de 20% din numărul total de locuri prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, se va acorda prioritate copiilor rămași fără ocrotire părintească, înmatricularea pe locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordine descrescătoare a mediilor de concurs ale candidaţilor, în modul stabilit în prezentul Regulament.

52. Informaţia privind rezultatele concursului de admitere, listele candidaților înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de concurs, şi, după caz, locurile neacoperite se afişează, în data anunțării rezultatelor concursului, pe panourile de informaţii şi pe pagina web oficială a instituţiei de învăţământ profesional tehnic.

53. Candidaţii declaraţi admişi, în baza rezultatelor concursului, sunt înmatriculaţi prin ordinul directorului instituţiei de învăţământ la anul întâi de studii, emis în termen de 3 zile de la anunțarea rezultatelor concursului de admitere.

54. Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora contra semnătură. În Registrul „Concursul de admitere” (evidența candidaților) la rubrica „Note” se înscrie sintagma „Am retras actele, data și semnătura candidatului”.

55. Candidaţii înmatriculați la studii care nu se prezintă în instituţia de învăţământ cel mult 10 zile de la începerea anului şcolar şi nu prezintă acte de justificare a absenţelor, se consideră retraşi. Locurile vacante se completează cu următorii candidaţi din lista participanţilor la concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs.

56. Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii, precum şi la înmatricularea candidaţilor, sunt soluţionate de Comisia de admitere a instituţiei de învăţământ, Comisia de examinare a contestațiilor, MECC, în termen de 10 de zile de la data afişării rezultatelor.

VII. DISPOZIȚII FINALE

57. MECC monitorizează modul de organizare şi desfăşurare a admiterii şi înmatriculării în anul I de studii. 58. Raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor pe forme de învățământ și surse de finanţare, elaborat conform modelului stabilit de MECC, validat prin semnătura preşedintelui Comisiei de admitere, se prezintă MECC, în termenul stabilit, pe suport hârtie și în varianta electronică.

59. Comiterea fraudelor de natură să favorizeze înmatricularea unor candidaţi sau constatarea altor contravenţii dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. Notă: 1. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, se echivalează în sistemul de zece puncte, după cum urmează: - notele de “3”, “4” şi “5” se echivalează, respectiv, cu „5,5”, „7,5”şi „9,5”